Sojusznicy III Rzeszy - cena współpracy.

II wojna światowa toczyła się w latach 1939 ? 1945 i była niewątpliwie najtragiczniejszym wydarzeniem XX wieku, które pochłonęło miliony ofiar i ukazało ?najciemniejsze? strony natury ludzkiej. II wojna światowa została rozpoczęta przez Hitlera według misternie przygotowanego planu, którego głównym celem było rozszerzenie ?przestrzeni życiowej? dla Niemców, a niektórzy z jego sojuszników liczyli na ?rozliczenie się? przy boku Hitlera z ?niesprawiedliwościami? traktatu wersalskiego z 28.VI.1919, kończącego I wojnę światową. Niestety nadzieje okazały się złudne i stracone. Wszyscy ?współpracownicy? III Rzeszy ponieśli klęskę ( tak, jak ona sama), a Hitler udowodnił dodatkowo swoim samobójstwem jak wielka i gorzka była to przegrana.

JAPONIA
1. 25 XI 1936 ? Pakt Antykomiternowski ? układ japońsko ? niemiecki
2. 1940 ? ?oś Berlin ? Rzym ? Tokio? (traktat berliński) ? Włochy i Niemcy uznały pierwszeństwo Japonii w tworzeniu nowego porządku w Azji.
3. Ustawa w Japonii o powszechnej mobilizacji. Rozwiązanie partii politycznych. Gospodarka skierowana na produkcję wojenną.
4. XII 1941 ? atak na Pearl Harbour ( wojna z USA )
5. 6 i 9 VIII 1945 Amerykanie zrzucają wojnę atomową na Hiroszimę i Nagasaki.
6. ZSRR zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, zrywa pakt o neutralności z 1941 i atakuje Armię Kwantuńską w Mandżurii.
7. 2 IX 45 ? kapitulacja Japonii
8. Straty materialne i moralne.
9. Ogromne zniszczenia miast. Zrujnowanie przemysłu. Nędza i głód wśród społeczeństwa.
10. Okupacja wojsk amerykańskich w Japonii na czele z gen. D. Mac Athurem.
11. Demilitaryzacja. Demokratyzacja.
12. Utrata Mandżurii, Tajwanu, Sachalinu i Kuryli.
13. Przyjęcie 6,5 mln. Repatriantów.
14. Aresztowanie zbrodniarzy wojennych ( Międzynarodowy Trybunał Wojskowy dla Dalekiego Wschodu w Tokio ) m.in. gen Tojo Hideki.

WŁOCHY
1. Rozwój faszyzmu Banito Mussoliniego we Włoszech.
2. Chęć opanowania regionu Morza Śródziemnego i powiększenia posiadłości kolonialnych.
3. 1935 ? 36 wojna włosko ? abisyńska ? nałożenie sankcji gospodarczych przez Ligę
Narodów na Włochy.
4. Zbliżenie się z Niemcami ? 25 X 1936 ?Oś Berlin ? Rzym?
5. Przystąpienie Włoch do Paktu Antykomiternowskiego.
6. Wystąpienie z Ligi Narodów.
7. 1938 ? zgoda na Ansschluss.
8. IV 1938 ? aneksja Albanii
9. Pakt Stalowy w 22 V 1939.
10. Wypowiedzenie wojny Francji.
11. 27 IX 1940 ? ?pakt trzech?
12. Atak na Grecje.
13. 1941 ? 43 ? okupacja Jugosławii i wojna z ZSRR.
14. Utrata Erytrei, Somali i Etiopii.
15. Klęska pod dow. Wojsk niemieckich w kampanii libijskiej i tunezyjskiej.
16. W 1943 obalenie rządów Mussoliniego w ?operacji sycylijskiej?.
17. Rozejm z aliantami.
18. 13 IX ? wypowiedzenie Niemcom wojny ? zajęcie przez III Rzeszę północnych Włoch. Włoska Republika Socjalna.
19. Kampania włoska IV 1945.
20. 2 V 1945 kapitulacja Włoch
21. 10 II 1947 podpisano w Paryżu traktat pokojowy.
* Nałożenie na Włochy klauzuli wojskowej
* Zobowiązania reparacyjne
* Kwestia granic: Teudola i La Brige dla Francji; Dodekanez dla Grecji; Istra dla Jugosławii;
* Uznanie niepodległości Albanii
* Utrata kolonii w Afryce
22. Dysproporcja w rozwoju gospodarczym między północą a południem.

WEGRY.
1. Polityka premiera Imredyego popierająca Włochy i Niemcy.
2. Powszechna służba wojskowa, rozbudowa przemysłu zbrojeniowego.
3. 2 XI 1938 ? arbitraż wiedeński ( dla Węgier pld. Cześć Czechosłowacji oraz część Rusi Podkarpackiej).
4. Przystąpienie do Paktu Antykomiternowskiego.
5. Wprowadzenie ustawodawstwa antyżydowskiego.
6. III 1939 ? zajęcie całej Rusi Podkarpackiej.
7. Nieudana próba utrzymania neutralności ? konieczność przystąpienia do paktu berlińskiego w 20 XI 1940 w zamian za przyznanie im północnego Siedmiogrodu w następnym arbitrażu berlińskim.
8. Udział w okupacji Jugosławii pomimo, że te dwa kraje łączył od XII 1940 traktat ?wieczystej przyjaźni?.
9. Udział w wojnie przeciwko ZSRR.
10. 1943 ? tajne pertraktacje z aliantami w sprawie wycofania się z wojny ? Niemcy zajmują Węgry.
11. V 1944 ? deportacje Żydów węgierskich do obozów koncentracyjnych.
12. Premier Lakatosa wznawia pertraktacje z koalicją antyniemiecką.
13. 15 X ? wycofanie się Węgier z wojny
14. Rząd gen. Miklosa powołany w Debreczynie 22 XII 1944 przez przedstawicieli partii lewicowych i centrowych ? wypowiedział wojnę Niemcom.
15. IV 1945 - Armia Czerwona zajmuje całe terytorium państwa.
16. II 1946 proklamowanie Republiki Węgierskiej.
17. 10 II 1947 zawarcie traktatu pokojowego z państwami koalicji antyniemieckiej
18. . Rządy komunistyczne.
19. Upaństwawianie gospodarki. Kolektywizacja rolnictwa. Pokazowe procesy. Likwidacja opozycji. Terror wobec społeczeństwa.

RUMUNIA
1. Karol II w 1938 ? dyktatorem. Rozwiązanie partii politycznych. Polityka proniemiecka.
2. Przekazanie władzy gen. Antonescu, Rumunia przystępuje do państw Osi w XI
1940.
3. Udział w wojnie z ZSRR.
4. Liczne klęski. Powstanie w Bukareszcie 23 VIII 1944 ? obalenie dyktatury Antonescu.
5. Nowa władza 25 VIII 1944 wypowiada wojnę Niemcom.
6. W IX 1944 zawieszenie broni pomiędzy państwami koalicji antyniemieckiej a Rumunią.
7. 6 III 1945 ? król Michał pod naciskiem ZSRR wyraża zgodę na utworzenie rządu z przewagą komunistów.
8. 19 XI 1946 ? ?zwycięstwo? komunistów w wyborach parlamentarnych.
9. Rządy komunistów ? 30 XII 1947 proklamacja republiki.
10. Uwięzienie przywódców partii chłopskiej..
11. Nacjonalizacja przemysłu. Kolektywizacja rolnictwa. Rozprawienie się z opozycją.

BUŁGARIA.
1. 1941 ? przystąpienie do Osi.
2. Wkroczenie wojsk niemieckich na teren Bułgarii.
3. 1940 ? 41 przyłączenie przez Bułgarię terenów utraconych w 1919.
4. 1942 ? rozwój Frontu Patriotycznego ( ruch oporu), kierowanego przez komunistów.
5. 1944 ? wkroczenie Armii Sowieckiej na teren Bułgarii.
6. 15 IX 1946 ? proklamowanie republiki
7. 27 X 1946 ? wygranie przez komunistów wyborów parlamentarnych
8. Rozprawa z opozycją antykomunistyczną np. śmierć Nikoły Petkowa.
9. Kolektywizacja wsi. Nacjonalizacja przemysłu. ?Czystki? w partiach.
10. Rządy komunistów.
11. Podpisanie w 1947 traktatu pokojowego z państwami alianckimi.


III Rzesza miała o wiele więcej sojuszników, niż tych których krótką historię w czasie wojny zaprezentowałam powyżej. Współpracował z nimi jeszcze między innymi Quisling w Norwegii ( symbol kolaboracji ), Państwo Vichy czy antykomunistyczne formacje militarne ZSRR (w szeregach armii hitlerowskiej), a także na samym początku ZSRR ( zawarcie układu 23VIII1939). Żadne z państw, współpracujących z III Rzeszą ?do końca? nie mogło nie ponieść strat skoro sama Rzesza przegrała wojnę i zapłaciła ogromną cenę za ?marzenia? Hitlera. Nie dość, że zostały zniszczone, miliony ludzi pomordowano, to w takich państwach jak Bułgaria czy Rumunia zaprowadzono ?porządki? komunistyczne i teraz każde z tych państw musiało zapłacić największą i najsroższą cenę za współpracę z Niemcami ? przeszła w strefę wpływów ZSRR ? z rąk jednego totalitarnego władcy do rąk drugiego, który nie chciał zawierać sojuszy, bowiem zagarniał siłą.

Dodaj swoją odpowiedź