Jeziora


JEZIORA POLODOWCOWE


W Polsce występuje ok. 9300 jezior o powierzchni większej niż 1ha, stanowiącej nieco powyżej 1% powierzchni kraju. Rozmieszczenie jezior w Polsce jest nierównomierne. Najwięcej jezior występuje na pojezierzach: Pomorskim, Mazurskim i Wielkopolskim. W Polsce centralnej i środkowo-wschodniej pozostały małe jeziora (na Poj. Łęczyńsko-Włodawskim). Jeziora mają charakter polodowcowy.

Jeziora polodowcowe to takie jeziora które powstały na skutek wypełnienia się wodą wgłębień po lądolodzie Skandynawskim. Była to ogromna rozległa pokrywa lodowa, która rozprzestrzeniając się od półwyspu Skandynawskiego okryła także Europę i w tym kilkukrotnie Polskę. Działo się to w czwartorzędzie w którym żyjemy po dziś dzień. Lądolód za ostatnim razem ogarnął całą Polskę. Jednak tereny Pomórz były pokryte lodem najdłużej i dlatego tam właśnie lądolód dokonał najpoważniejszych zmian w ukształtowaniu terenu i dlatego tam jest teraz najwięcej jezior.
Lądolód tworzył wiele nowych form terenu. Posuwając się do przodu pozostawiał wiele materiału niesionego przez siebie, powstały sandry, teren stawał się pełen wgłębień i pagórków. Po wycofaniu się lądolodu wypełniły się one wodą i powstały jeziora. Takie jeziora dzielimy na:

a) cyrkowe(karowe) – powstały na miejscu cyrku lodowego np. Czarny staw, Wielki Staw w Tatrach, Morskie Oko

b) rynnowe –powstały w rynnie polodowcowej na skutek erozji lub eworsji wód płynących pod lodowcami są wąskie, długie, o stromych brzegach, urozmaicone rzeźbie dna, wcięte głęboko w podłoże; tworzą charakterystyczne ciągi jeziorne o przebiegu południkowym prostopadłe do ciągów moren czołowych. Przebieg rynien jest zgodny z lub zbliżony do kierunku poruszania się lodowca np. j Raduńskie, J Hańcza, Gopło.
c) Morenowe – powstały w wyniku zatamowania wód przez osady moreny czołowej i bocznej są duże i płytkie o urozmaiconych kształtach, licznych zatokach, półwyspach i wyspach, łagodnych i płaskich brzegach np. Mamry , Śniadrwy , Niegocin.

d) Wytopiskowe (oczka) – powstały w wyniku wytopienia się brył lody znajdujących się w obrębie osady Stosunkowo niewielkie o średnicy kilkudziesięciu metrów i głębokości do 5 m. Często występują na pojezierzach.

e) kotły i kociołki - małe, lecz głębokie (do kilkudziesięciu metrów) jeziora, okrągłe lub owalne o stromych stokach, występujące często w sąsiedztwie ozów; powstały w wyniku eworsyjnej działalności wód topniejącego lądolodu, spadających ze znacznej wysokości przez szczeliny lodowca;

f) jeziora sandrowe - powstałe w zagłębieniach po martwym lodzie na powierzchniach sandrowych; są to zbiorniki duże o kilkumetrowej głębokości;

g) jeziora przyozowe i drumlinowe - wypełniają podłużne zagłębienia, które zostały wypreparowane podczas tworzenia się ozów i drumlinów; są zbiorniki na ogół płytkie i zatorfione;

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Największe jeziora świata-geneza oraz właściwości

I. Wstęp
Jezioro - naturalny śródlądowy zbiornik wodny, którego występowanie uwarunkowane jest istnieniem zagłębienia (misy jeziornej), w którym mogą gromadzić się wody powierzchniowe, oraz zasilaniem przewyższającym straty wody ws...

Geografia

Rzeki, jeziora, bagna, wody podziemne

Jeziora są naturalnymi zbiornikami wodnymi utworzonymi w zagłębieniach terenu. Zajmują one około 1,8% powierzchni lądu. Aby mogło powstać jezioro, muszą byś spełnione takie warunki jak: odpowiednie ukształtowanie terenu, budowa geologicz...

Geografia

jeziora i ich klasyfikacja

Jeziora i ich klasyfikacja.
Limnologia -nauka o jeziorach
Jezioro – naturalny zbiornik śródlądowy, utworzony w zagłębieniach pod wpływem działania falowania i prądów morskich.
Elementy misy jeziornej:
1. Dno jeziora jest s...

Biologia

Ekosystem jeziora

W każdym środowisku mamy do czynienia ze strefowym rozmieszczeniem gatunków roślin i zwierząt (biocenoza). Ekosystem jeziora to dobrze wyodrębniony fragment biosfery, o dość wyraźnych granicach, silnej wewnętrznej integracji i stosunkowo n...

Geografia

Jeziora w Polsce

"Oczy ziemi", jak czasami nazywają są jeziora, stanowią jedną z największych atrakcji turystycznych naszego kraju. Ich rozmieszczenie jest jednak równomierne. Największe skupiska jezior występują w północnej części naszego kraju, na obs...