Płazy-układ krążeniaUkład krążenia u płazów jest zamknięty. Mamy u nich do czynienia z zanikiem skrzeli, na skutek czego z tętnic i żył łuków skrzelowych, powstały bezpośrednie połączenia aorty brzusznej i grzbietowej zwane łukami aorty ( prawy i lewy ). Cały obieg krwi, taki jak u ryb, stał się obiegiem dużym. Funkcje oddechowe przejęły głównie płuca i powstał drugi obieg krwi - mały ( płucny ).
Mały obieg
Prowadzi on częściowo odtlenioną krew od komory serca do płuc, a po natlenieniu z płuc do lewego przedsionka.
Duży obieg
Prowadzi on krew natlenioną od komory serca do wszystkich narządów ciała, skąd po oddaniu tlenu krew wraca do prawego przedsionka.

Dzięki tym dwóm krwiobiegom, zarówno do płuc jak i do ciała krew zawsze płynie pod bezpośrednim wpływem akcji serca, z większym ciśnieniem i prędkością. Po każdym przejściu poprzez naczynia włosowate wraca do serca, by tam uzyskać nowe przyspieszenie. Ceną tego jest mieszanie się krwi w jednej komorze serca. Różnica między krwią wracającą z płuc i z ciała jest niewielka. Krew wracająca z płuc jest natleniona stosunkowo słabo, gdyż płuca maja prymitywną budowę i prymitywny jest ich sposób wentylacji ( przy wdechu otwiera się jama gębowa, a nozdrza i krtań są zamknięte - przy wydech na odwrót). Krew wracająca z ciała jest stosunkowo słabo odtleniona, gdyż jest mieszaniną krwi, która zostawiła tlen w różnych narządach wewnętrznych ciała oraz krwi, która płynęła przez naczynia skórne i tam pobrała znaczną ilość tlenu.
Dalsza ewolucja to stopniowe rozdzielenie strumienia krwi tętniczej i żylnej w sercu.
Już u współczesnych żab wewnętrzna struktura komory i stożka tętniczego powoduje pewien rozdział krwi - do płuca wpływa krew przeważnie żylna, a do reszty ciała - przeważnie tętnicza.

Trzeci obieg
Płazy mają jeszcze jak gdyby trzeci obieg - skórny. Ponadto w zależności od sytuacji potrafią zmieniać przepływ krwi w narządach, prowadzących wymianę gazów. Jeżeli długo nurkują i nie mogą zaczerpnąć powietrza, ale woda dokoła nich jest dobrze natleniona, zwiększają przepływ krwi w skórze, kosztem przepływu w płucach.


Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Układ krążenia strunowców

Słowniczek

Tętnice naczynia krwionośne wiodące krew z serca do wszystkich tkanek i narządów ciała. W miarę oddalania się od serca rozgałęziają się w mniejsze naczynia zwane tętniczkami. Tętniczki doprowadzają krew do naczyń...

Biologia

Układ krążenia strunowców

U #STRUNOWCÓW:
Występowanie centralnych części układu krwionośnego, po brzusznej stronie ciała pod przewodem pokarmowym, jest bardzo charakterystyczną cechą strunowców, nie spotykaną nigdzie w obrębie bezkręgowców łącznie z prze...

Biologia

Rola ukladów krążenia, oddechowego, wydalniczego i pokarmowego u organizmów żywych


Układy krążenia, oddechowe, wydalnicze i pokarmowe u prawie wszystkich organizmów są ze sobą powiązane (jeśli organizm je posiada), i razem współdziałają. Można zauważyć, żę znając przynajmniej dwa spośród tych układów, m...

Biologia

Ewolucja układu krążenia u bezkręgowców i strunowców

W organizmach zwierzęcych musi istnieć wewnętrzny układ transportujący substancje pokarmowe oraz tlen do komórek i odbierający z nich szkodliwe produkty przemiany materii. U różnych gatunków- w zależności od trybu życia i środowiska- w...

Biologia

Budowa układów krążenia i narządów jako wyraz przystosowania do roznych srodowisk zycia.

Kręgowce to organizmy żywe, które zasiedlają wszystkie dostępne środowiska życia, zarówno wodne jak i lądowe. Niektóre opanowały również powietrze. Oczywiście nie stało się to od razu, tylko w toku ewolucji. Pierwsze organizmy pojawi...