Past Simple+Past Continous+present Simple+ Present Continous+present Perfect

Zastosowanie:*sytuacje stałe np.I come from Italy
*Mówienie o upodobaniach np.He likes techno music
*rutyna
Twierdzenia:
He,She.It-czasownik+s I,you,We,They-czasownik
Przeczenia:
I,You,We,They-don’t He,She,It-doesn’t
Pytania:
I,You,We,They-do He,She,It-does
PRESENT CONTINOUS
Zastosowanie:*Czynności odbywające się w chwili mówienia np.He’swriting a letter to his parent’s
*Czynnoci i stany tymczasowe w terażniejszosci np.I’m living in a hostel at the moment
*Plany na przyszłość
CZASOWNIK+S
I-am You-are He,She,It-is They,We-are
PAST SIMPLE
Zastosowanie:*Często występuje z określeniami czasu np.yesterday,last week itd.
*Czas przeszły
*W pytaniach w czasie Past Simple pojawia się operator DID oraz bezokolicznik czasownika gł.np.Did you watch tv yesterday?
*Pytania z was/were tworzymy poprzez postawienie orzeczenia przed podmiotem np.Were you at school yesterday?
*Przeczenia w Past Simple tworzymy stawiając didn’t przed bezokolicznikiem czasu gł.np.He didn’t like a party.
CZSAOWNIK + ED (REGULARNE) / II FORMA (NIEREGULARNE)
I,He,She,It-Was You,We,They-Were
PAST CONTINOUS
Zastosowanie:*Używamy gdy chcemy powiedzieć,że ktoż był w trakcie wykonywania jakiejś czynności w danym momencie czsau w przeszłości.Czynność ta rozpoczęta była przed tym określonym momentem lecz nie została zakończona np.What were you doing at 5 o’clock yesterday?
*Past Simple i Past Continous często razem występują.Past Continous określa czynności rozciągniete w czasie, a Past Continous wydarzenia krótkotrwałe np.I was standing at the bus stop when somebody stole my bag;While I was waiting outside the cinema,I saw Gina.
CZASOWNIK + ING
I,He,She,It-Was You,We,They-Were


PRESENT PERFECT
Zastosowanie:*Present perfect określa czynność przeszłą, której skótek jest odczuwalny w obecnej chwili np.I’v lost my bag (=I haven’t got it now)
*Coś co stało się niedawno np.Dave has bought a car
*nie wystepuje z określeniami czasu
*have/has been-ktoś gdzieś pojechał i powrócił have/has gone-pojechał lecz nie powrócił
CZASOWNIK + ED (REGULARNE) / III FORMA (NIE REGULARNE)
I,You,We,They-have He,She,It-has


Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Czasy: present simple, present continous, present perfect, present perfect continous, past simple, past continous, past perfect.

PRESENT SIMPLE (to co robimy regularnie)

zdanie twierdzące: osoba+czasownik(+s)+reszta zdania
pytanie: do/does+osoba+czasownik+reszta zdania
przeczenie: osoba+do/does+not+czasownik+reszta zdania

PRESENT CONTINOUS (teraźni...

Język angielski

Odmień przez Present Simple, Present Continous, Present Perfect, Past Simple, Past Continous Zdanie 'She paints beautiful pictures' PILNE :C

Odmień przez Present Simple, Present Continous, Present Perfect, Past Simple, Past Continous Zdanie 'She paints beautiful pictures' PILNE :C...

Język angielski

Odmień przez Present Simple, Present Continous, Present Perfect, Past Simple, Past Continous Zdanie ,,She cooks dinner every day'

Odmień przez Present Simple, Present Continous, Present Perfect, Past Simple, Past Continous Zdanie ,,She cooks dinner every day'...

Język angielski

NAJLEPSZEJ ODPOWIEDZI DAM NAJ :):):):) Przetłumacz zdania na język angielski w czasie: Present Simple, Present Continous, Present Perfect, Past Simple, Future Simple lub wyrażenia going to ( zamierzać). 1. Czy ty teraz piszesz pracę domową ? 2. Ona za

NAJLEPSZEJ ODPOWIEDZI DAM NAJ :):):):) Przetłumacz zdania na język angielski w czasie: Present Simple, Present Continous, Present Perfect, Past Simple, Future Simple lub wyrażenia going to ( zamierzać). 1. Czy ty teraz piszesz pracę domową ...

Język angielski

kiedy się używa głownie tych czasów proszę krotko past i present Simple, past i present Continous, Future Simple i past i present perfect :) DAJE NAJ

kiedy się używa głownie tych czasów proszę krotko past i present Simple, past i present Continous, Future Simple i past i present perfect :) DAJE NAJ...