Dokonaj analizy rynku hotelarskiego i gastronomicznego województwa pomorskiego. Scharakteryzuj jeden ze znanych hoteli gdańskich jego otoczenie i ofertę.

Województwo pomorskie widziane jako kompleksowy produkt turystyczny wymaga analizy jego bliższego otoczenia, na które składają sie m.in. następujące aspekty:
Środowisko miejsca recepcji turystycznej i atrakcje w nim zlokalizowane; według tego kryterium obszar województwa pomorskiego należy rozpatrywać w dwu względnie jednorodnych segmentach rynku turystycznego: aglomeracja trójmiejska i wybrane miasta z dziedzictwem kulturowym, tworzącą dogodne i bogate przesłanki do rozwoju wszelkich subform turystyki miejskiej z kulturowa na czele; oraz pozostały obszar województwa, którego środowisko naturalne i społeczne sprzyja rozwojowi turystyki wypoczynkowej, aktywnej czy wiejskiej. Ukształtowanie powierzchni, siec rzek i jezior oraz pokrycie terenu zapraszają do pobytów turystycznych, stanowiąc zróżnicowaną ofertę dla różnych grup odbiorców. ? Zakres, struktura i poziom usług miejsca docelowego oraz infrastruktura województwa pomorskiego różni sie w granicach aglomeracji miejskiej oraz w pozostałej przestrzeni; wiąże sie to z wpływem globalnych i europejskich uwarunkowań rozwoju na dynamiczne przekształcanie sie korzystnie położonej w europejskiej przestrzeni aglomeracji trójmiejskiej w centrum życia społeczno-gospodarczego i kulturalnego o zasięgu nie tylko regionalnym i krajowym, ale również światowym; jednocześnie pozostała przestrzeń województwa w części pozostaje pod oddziaływaniem aglomeracji w zakresie kształtowania infrastruktury i oferty usługowej, w części zaś podlega swoistej separacji, tworząc obszary ?peryferyjne? z punktu widzenia funkcjonalności turystycznej.
? Dostępność miejsca docelowego określona jest dla województwa pomorskiego funkcjonującymi węzłami kolejowymi, lotniskiem pasażerskim w Gdańsku oraz ilością polaczę obsługiwanych przez nie a także Siecia dróg kołowych oraz ilością polaczę droga wodna; biorąc pod uwagę możliwość skorzystania ze wszystkich czterech form transportu, należy uznać dostępność komunikacyjna województwa za zadowalająca zarówno dla potencjalnych turystów krajowych, jak i zagranicznych. ? Wizerunek i postrzeganie miejsca docelowego: Trójmiasto ma wyrazisty wizerunek jako miejsce pobytów turystycznych wśród turystów krajowych; poza granicami naszego kraju informacja o Gdańsku, Gdyni czy Sopocie jako miejscach pobytów turystycznych nie jest wystarczająca (atrakcyjność tych miast wymaga mądrej i intensywnej promocji). Pozostały obszar województwa (w mniejszym stopniu dotyczy to wybrzeża Bałtyku, Helu oraz Szwajcarii Kaszubskiej) wymaga promocji w celu wykreowania pożądanego wizerunku turystycznego zarówno w kraju, jak i za granica. ? Cena dla konsumenta: zarówno dla krajowego, jak i zagranicznego nie jest konkurencyjna w porównaniu z analogicznymi usługami w krajach europejskich i typowo turystycznych, zwłaszcza jeśli weźmie sie pod uwagę jakość tych usług i poziom obsługi klienta. Główny potencjał turystyczny regionu pomorskiego wiąże sie nierozerwalnie z bliskością morza oraz bogactwem przyrodniczym Kaszub. Unikatowość Kaszub jest najczęściej kojarzona z: ? niskim stopniem skażenia środowiska, ? bogactwem walorów przyrodniczych: la sów, jezior, parku krajobrazowego, ? oryginalności walorów antropogenicznych (w tym kulturowych o materialnym i niematerialnym charakterze), ? nadmorskim usytuowaniem ? bogactwem walorów przyrodniczych: lasów, jezior, Parku Narodowego Bory Tucholskie oraz parku krajobrazowego. Szczególne walory turystyczne usytuowane są w rozległym systemie jezior ciągnących sie od Kartuz i Chmielna przez Stężycę, Kościerzynę, Karsin do Brus i Chojnic: obszar ten znany jest pod historyczna nazwa Kaszuby. Według Gołembskiego ?gminy wchodzące w skąd tego regionu są w ściślej czołówce wybranych, wyselekcjonowanych gmin pod względem atrakcyjności turystycznej i wszystkie plasują sie powyżej średniej dla najlepszych?. Atrakcyjność turystyczna województwa pomorskiego jest postrzegana głównie przez pryzmat unikatowych walorów naturalnych Kaszub, na które składają sie ogromne kompleksy leśne, wielkie jeziora, czystość środowiska, szlaki wodne. Istotnym elementem tej atrakcyjności sa również walory kulturowe (materialne i niematerialne) ? głównie Kaszub i Kociewia. Atrakcyjność turystyczna województwa pomorskiego została juz wcześniej określona wskaźnikami syntetycznymi. Baza noclegowa Badania Instytutu Turystyki wskazują, ze województwo pomorskie ma jedna z największych w kraju baz noclegowych zbiorowego zakwaterowania; zajmuje drugie miejsce pod względem liczby miejsc noclegowych, a czwarte ? pod względem liczby obiektów. Ośrodki wczasowe wyraźnie dominują nad innymi obiektami. Pomorskie zajmuje pierwsze miejsce w Polsce pod względem liczby kempingów i pól biwakowych, drugie pod wzglądem liczby ośrodków wczasowych, ośrodków kolonijnych i zespołów ogólnodostępnych domków turystycznych. Trzecie miejsce zajmuje województwo pomorskie pod wzglądem liczby ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych i pensjonatów. Jednocześnie trzeba podkreślić, ze województwo charakteryzuje sie wysokim udziałem bazy sezonowej (ok. 70 %). W bazie całorocznej najwięcej miejsc maja hotele, ośrodki wczasowe oraz ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe. Charakterystyczne dla województwa są duże obiekty hotelowe (o pojemności ponad 100 miejsc). Opracowanie Instytutu Turystyki podaje następujące dane, charakteryzujące wykorzystanie miejsc hotelowych w województwie: ? Turyści w obiektach noclegowych zbiorowego zakwaterowania - Liczba osób korzystających: 1221,3 tys. (w tym turyści zagraniczni 234,1 tys.). - Liczba udzielonych noclegów 5114,6 tys. (w tym turystom zagranicznym 550,7 tys.). - Liczba korzystających turystów z wybranych krajów (w tys. osób): Niemcy ? 126,0 Szwecja ? 17,9 Rosja ? 9,1 Wielka Brytania ? 8,0 Francja ? 7,6 Dania ? 7,2 pozostałe ? 58,3 Z przytoczonych danych wyraźnie wynika, iż nadal utrzymuje sie wysokie zainteresowanie Niemców odwiedzaniem województwa pomorskiego. Według danych GUS 2006 województwo pomorskie dysponuje następująca struktura miejsc noclegowych:

Baza noclegowa województwa pomorskiego w 2006

Powiaty województwa pomorskiego Liczba miejsc noclegowych
Bytowski 2124
Chojnicki 3523
Człuchowski 1542
Gdański 1113
Kartuski 3675
Kościerski 4796
Kwidzyński 515
Lęborski 12 087
Malborski 854
Nowodworski 10 440
Pucki 13 450
Słupski 13 927
Starogardzki 1458
Sztumski 63
Tczewski 364
Wejherowski 1166
Miasta na prawach powiatu
Gdańsk 11 934
Gdynia 2382
Słupsk 610
Sopot 3015

AAnaliza bazy gastronomicznej województwa Termin ?gastronomia? pochodzi z języka greckiego. Oznaczał on pierwotnie sztukę kulinarną. Współcześnie pod pojęciem tym rozumie sie działalność produkcyjno-usługową, obejmującą prowadzenie zakładów żywienia człowieka. W literaturze anglojęzycznej infrastrukturę gastronomiczna określa sie często terminem ?catering?. Z kolei w literaturze krajowej używa sie pojęcia ?infrastruktura żywieniowa?. Pojecie to może mięć dwojaka interpretacje: ? jako synonim infrastruktury gastronomicznej, ? jako komponent infrastruktury gastronomicznej16. W celu uporządkowania terminologii z zakresu gastronomii proponuje sie przyjąć druga, czyli węższa semantycznie interpretacje terminu ?infrastruktura żywieniowa?. Ze względu na rodzaj i zakres prowadzonej działalności sie na otwarta, czyli przeznaczona dla każdego konsumenta, i zamknięta, czyli przeznaczona dla wybranych grup konsumenckich. W obiektach noclegowych województwa znajdują sie przede wszystkim stołówki (43% bazy gastronomicznej), następnie zaś bary (30%), restauracje (15%) i punkty gastronomiczne (12%). Struktura ta wynika z dominacji ośrodków wczasowych wśród obiektów noclegowych dysponujących placówkami gastronomicznymi. Ośrodki wczasowe dysponują największa liczba placówek gastronomicznych klasyfikowanych jako stołówki. Bary i punkty gastronomiczne występują prawie we wszystkich rodzajach obiektów noclegowych. Restauracje z kolei zlokalizowane sa przede wszystkim w hotelach. Potencjał bazy gastronomicznej województwa na tle kraju Liczba placówek gastronomicznych w 2000 roku w Polsce wynosiła 84 342 placówki, z czego 3320 placówek funkcjonowało w sektorze publicznym, 81 022 w sektorze prywatnym. Oznacza to, ze sektor prywatny obejmuje ponad 96% bazy gastronomicznej w skali kraju. Statystycznie na każde województwo przypada 5271 placówek gastronomicznych. Szacując liczbę placówek gastronomicznych na podstawie wybranych wskaźników otrzymuje się nastepujące dane:

Szacowana liczba placówek w województwie pomorskim
L.p Kryterium Liczba
placówek
1 Procentowo według liczby województw. 5271
2 Procentowo według liczby mieszkanców w województwie
w stosunku do liczby mieszkańców w kraju. 4807
3 Procentowo według powierzchni województwa w stosunku do
powierzchni kraju. 4976
4 Procentowo według liczby podmiotów zarejestrowanych
w systemie REGON w województwie w stosunku do liczby
podmiotów zarejestrowanych w kraju. 5313
5 Procentowo wedlug zasobów noclegowych województwa
w stosunku do zasobów kraju. 9530

Polacy korzystający w latach 2000-2005 z bazy noclegowej zakwaterowania zbiorowego według województw (tys.)
Rodzaj 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Razem 11443.0 11079.0 11028.7 11312.4 11811.6 13198.5
dolnośląskie 1224.5 1371.1 1251.8 1220.6 1246.5 1362.6
kujawsko-pomorskie 505.4 479.3 466.2 493.5 548.4 615.1
lubelskie 414.4 394.2 404.8 444.4 456.5 464.8
lubuskie 357.9 345.1 354.4 374.8 374.0 401.0
łódzkie 462.8 447.5 464.3 468.6 497.3 614.2
małopolskie 1456.9 1385.0 1408.0 1493.4 1579.5 1698.8
mazowieckie 964.4 1014.3 1235.4 1098.8 1224.6 1538.3
opolskie 111.0 118.4 117.3 137.3 155.7 162.7
podkarpackie 480.0 440.3 451.8 436.5 416.3 500.3
podlaskie 308.8 281.5 266.4 282.7 297.1 314.9
pomorskie 1080.1 990.0 987.2 1017.9 1036.9 1136.8
śląskie 1126.4 1034.4 919.5 1020.2 1142.7 1305.3
świętokrzyskie 239.3 257.9 262.0 262.1 269.4 309.7
warmińsko-mazurskie 637.4 520.8 504.3 508.6 545.9 632.2
wielkopolskie 894.6 908.1 871.0 909.6 947.1 1022.6
zachodniopomorskie 1179.1 1090.8 1064.2 1143.4 1073.7 1119.4


HOTEL HANZA ****
I. Informacje o Hotelu Hanza
Nowoczesna architektura hotelu Hanza została umiejętnie wkomponowana w zabudowę kamieniczek na Starym Mieście. Za stylową elewacją kryje się hotel o 120 miejscach w 7 apartamentach, 17 pokojach jednoosobowych i 36 dwuosobowych. Standard pokoi odpowiada potrzebom nawet najbardziej wymagających Gości. Do dyspozycji Gości pozostaje również hotelowa restauracja, bar oraz centrum odnowy biologicznej i sale konferencyjne z nowoczesnym wyposażeniem najwyższej jakości.
Budowa hotelu Hanza rozpoczęła się w grudniu 1995 roku, a jego otwarcie nastąpiło w trakcie uroczystości związanych z obchodami tysiąclecia Gdańska - 2 maja 1997 roku.
Przeprowadzone wcześniej badania archeologiczne wykazały, że na terenie przeznaczonym pod budowę znajdował się mur obronny. Dlatego architekci Szczepan Baum i Andrzej Kwieciński zaproponowali niebanalne rozwiązanie elewacji hotelu, nawiązujące stylem do historycznej zabudowy gdańskiego Starego Miasta. Zostało ono zrealizowane i docenione: w 1998 roku nasz hotel otrzymał nagrodę Ministra Budownictwa.
II. Pokoje i apartamenty w Hotelu Hanza
Pełen relaks - lub wytężona praca. Oficjalne spotkanie - albo prywatna rocznica. Służbowy wyjazd - czy turystyczna wyprawa.
Możliwości jest wiele. Oferowany Gościom pobyt w luksusowych, komfortowych i nowoczesnych wnętrzach. Zapewnia wszelkie udogodnienia na najwyższym poziomie.
Do dyspozycji Gości jest 7 apartamentów, w tym 2 prezydenckie, 17 pokoi jednoosobowych i 36 dwuosobowych. Dzięki korzystnej lokalizacji hotelu Hanza, połowa z nich ma widok na rzekę Motławę, a połowa - na gdańskie Stare Miasto. Hotel jest wyposażony w bezprzewodowy internet WIFI.
1. Pokoje jednoosobowe.
Hotel Hanza oferuje pobyt w 17 pokojach jednoosobowych o wysokim standardzie, z pięknym widokiem na rzekę Motławę lub gdańskie Stare Miasto. Każdy z nich zapewnia Gościom możliwość zarówno relaksu w przyjemnym otoczeniu, jak i wytężonej pracy. Wśród podstawowych udogodnień znajdują się wygodne meble, TV SAT, telefon, klimatyzacja, łazienka (z wanną lub natryskiem, do wyboru) oraz mini bar. Na życzenie można także wyposażyć pokój w notebook z bezprzewodowym łączem internetowym WIFI.2. Pokoje dwuosobowe

Hotel Hanza oferuje pobyt w 36 pokojach dwuosobowych o wysokim standardzie, z pięknym widokiem na rzekę Motławę lub gdańskie Stare Miasto. Wśród podstawowych udogodnień znajdują się wygodne meble, TV SAT, telefon, klimatyzacja, mini bar oraz łazienka. Ta ostatnia może być wyposażona w wannę lub natrysk - do wyboru. Goście mogą również wybrać typ łóżek: jedno podwójne łoże lub dwa pojedyncze. Na życzenie można także wyposażyć pokój w notebook z bezprzewodowym łączem internetowym WIFI.

3. Apartamenty prezydenckie

Hotel Hanza gościł już znane osobistości, premierów i prezydentów. Z myślą o najznakomitszych Gościach przygotowano 2 Apartamenty Prezydenckie, każdy o powierzchni 80 m. kw. Pozwala ona na bezkonfliktowe połączenie pracy i wypoczynku, jak również na przygotowanie się do oficjalnych wystąpień.
Po poważnym, służbowym spotkaniu Goście apartamentów mogą zażyć relaksu w łazience, której atutem jest zarówno obszerna, narożna wanna, jak i podgrzewana podłoga. A potem - założyć firmowy ciepły szlafrok i wygodne kapcie i rozkoszować się widokiem z okna.

III. Restauracja i Bar Hotelu Hanza

Przez wieki Gdańsk - miasto portowe - ulegał wpływom przybyszów z całego świata. Efektem tego jest między innymi wspaniała, eklektyczna kuchnia, zawierająca przepisy z wielu kultur. Dlatego właśnie restauracja hotelu Hanza może obecnie proponować swoim Gościom rozkosze stołu, jakich nie znajdą nigdzie indziej. Po sutym posiłku czeka odpoczynek w barze: przy kominku, z kieliszkiem wyśmienitego trunku.

1. Restauracja

Każdy smakosz - z Trójmiasta czy też przyjezdny - znajdzie coś godnego swego podniebienia w restauracji hotelu Hanza. Wyśmienite dania kuchni polskiej i międzynarodowej serwowane są w eleganckim stylu nad brzegiem rzeki Motławy. Jak na nadmorskie miasto przystało, specjalnością restauracji są potrawy z ryb.

2. Bar
W zimne dni w Cocktail Barze ogrzewa wszystkich ogień płonący na kominku,
w ciepłe - płomień życzliwości. Barmani w hotelu Hanza dbają o dobre samopoczucie
Gości - lubią zaskakiwać tych, którzy bywają tu najczęściej, znajomością ich upodobań.
Dla wielu koneserów idealnym jej uzupełnieniem wydaje się być pyszne ciasto, a po tak skomponowanym deserze - znakomite, aromatyczne cygaro.
IV. Inne usługi
Centrum gdańskiego Starego Miasta to idealne miejsce nie tylko dla turystów. Otoczenie słynnego Żurawia, bulwaru nad rzeką Motławą czy też staromiejskich uliczek doda powagi każdemu biznesowemu spotkaniu czy konferencji, a okolicznościowej imprezie, bankietowi lub weselu - uroku.
Przed każdą uroczystością tego rodzaju można skorzystać z salonu fryzjerskiego, prowadzonego przez Mistrza Polski, a po pracowitym dniu albo szalonej nocy namawiamy do relaksu w centrum odnowy biologicznej - w tym także w fińskiej saunie.
1. Konferencje

Otoczony staromiejskimi, urokliwymi kamieniczkami, Hotel Hanza stwarza niezwykle sprzyjające otoczenie dla konferencji i spotkań biznesowych. Nasza elegancka sala konferencyjna mieści do 70 osób w ustawieniu teatralnym. Organizatorom konferencji zapewniamy niezbędne wyposażenie sali, w skład którego wchodzi dostęp do Internetu (łącze DSL TP1 Mbit/s 256 kbit/s, jak również bezprzewodowa sieć W-LAN), rzutnik multimedialny, flipchart oraz ekran. Każdy pozostały sprzęt zamawiamy na życzenie klienta. Dysponujemy również salą bankietową (mieszczącą 12-24 osób) oraz salą klubową (do 56 osób).
W przypadku spotkań biznesowych o niewielkiej liczbie uczestników (do 8 osób) znakomitym rozwiązaniem będzie apartament biznesowy, który swoim kameralnym charakterem, sprzyja owocnym rozmowom.

2. Zdrowie i uroda

Hotel Hanza, mimo położenia w centrum miasta, wśród zabytków i turystycznych atrakcji, jest wspaniałym miejscem odpoczynku dla ciała i umysłu. W centrum odnowy biologicznej oferowane są m.in. relaksujące masaże, fińską saunę i jacuzzi. Z kolei salon fryzjerski, prowadzony przez Mistrza Polski we fryzjerstwie męskim, zyskał sobie doskonałą renomę tak wśród gdańszczan, jak i przyjezdnych.BIBLIOGRAFIA
1. http://www.hanza-hotel.com.pl/
2. http://www.woj-pomorskie.pl/downloads/ekspertyza
3. Główny Urząd Statystyczny (GUS)
4. http://www.intur.com.pl/turysci2007_1.htm
5. http://www.woj-pomorskie.pl/downloads/struktura_rt_raport.pdf
6. http://www.paiz.gov.pl/index/?id=8038da89e49ac5eabb489cfc6cea9fc1
7. http://www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/5D187146-8D81-428B-ADD6-FE5971211873/0/baza_gastronom_03.pdf
8. Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A

Dodaj swoją odpowiedź