Czynniki ewolucji.

Zmienność genetyczna, rekombinacyjna jest czynnikiem sprawczym ewolucji :

a) w genomie organizmu oliploidalnego (dzecka) każdy gen jest reprezentowany przez dwa allele : ojcowski i matczyny, i jeśli one są identyczne, to osobniki pochodne względem tego genu są homozygotyczne, jeśli różne – to osobniki – potomstwo są heterozygotyczne.
- Jeśli allele są jednakowe i potomstwo homozygotyczne to ewolucja nie jest możliwa
- Jednak gdy allele są różne i potomstwo heterozygotyczne to ewolucja jest możliwa

SELEKCJA – zwiększa przystosowanie populacji do środowiska

a) stabilizująca – eliminuje osobniki o skrajnym fenotypie, a osobniki o fenotypie przeciętnym są uprzywilejowane np. kiedy wśród szympansów urodzi się albinos, to w naturze zginie, a jeśli zostanie umieszczony w zoo to przeżyje. Bo inne fenotypy są ze środowiska eliminowane

b) kierunkowa – faworyzuje jeden fenotyp kosztem drugiego – specjalny fenotyp znajdujący się w skrajnych pozycjach np. ćma włochacz nabrzozek w rejonach uprzemysłowionych przyjmuje ubarwienie ciemne, natomiast w obszarach rolniczych – jasne. Potomstwo upodabnia się do otoczenia

c) rozdzielająca – wyróżnia fenotypy skrajne; prowadzi do wyodrębnienia grupy osobników (dywergercja). Mówimy o tzw. mimikra – upodobnieniu się jednych zwierząt do drugich, np. :
- występuje to najczęściej u motyli
- ziembyz wyspy Galapagos,
- dzięcioły z długimi dziobami, które mogły dostać nimi do wnętrza kory po pożywienie – przeżyły; te żywiące się inaczejwygineły, np. gdy brakowało nasion

IZOLACJA – mechanizmy biologiczne uniemożliwiające krzyżowanie się organizmów (ograniczenie przepływu genów).

a) prazygotyczna – zapobiega zapłodnieniu i obejmuje izolacje :
- sezonową – rożne pory rozrodu
- siedliskową – zamieszkiwanie różnych miejsc siedliskowych
- etologiczną – niechęć samców do samic innego gatunku
- mechaniczną – niezgodność budowy narządów rozrodczych
- genetyczną – różnice w budowie chemicznej i molekularnej gamet

b) postzygotyczna
Zdarza się, że mimo poprzednich przeszkód dojdzie

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Ewolucjonizm,dowody ewolucji,teorie ewolucji,prawidłowości ewolucji,dobór naturalny,inne czynniki ewolucji,drogi powstania gatunków,powstanie wszechświata,powstanie ziemi,powstanie zycia na ziemi,etapy antropogenezy,etapy ewolucji organizmów na kuli

Ewolucjonizm jest nauką, której przedmiotem badań jest ewolucja organiczna. Inaczej ewolucjonizm to nauka zajmująca się całokształtem zagadnień związanych z rozwojem życia na Ziemi. Przedmiotem badań ewolucjonizmu jest ewolucja, oznaczaj�...

Biologia

Czynniki ewolucji i ich rola w procesie przemian ewolucyjnych.

1.Zmienność mutacyjna : wywołana jest mutacjami, której źródłem są mutageny, zmienność ta warunkuję zmianę struktury materiału genetycznego w wyniku czego pojawiają się nowe geny lub modyfikują już istniejące. Część z tych mutac...

Biologia

Wymień i omów działanie czynników ewolucji.

Współczesna teoria ewolucji wyróżnia 4 zasadnicze czynniki ewolucji:
a) zmienność (rekombinacyjną i mutuacyjną)
- zmienność rekombinacyjna to zmienność występująca podczas crossing - over
- mutacje nagłe zmiany w chromos...

Biologia

Mechanizm dziedziczenia cech, źródło i rodzaje zmienności oraz rola tych zjawisk w procesie ewolucji.

Jak wiadomo, podstawowym tworzywem ewolucji jest zmienność genetyczna, której pierwotnym źródłem są mutacje powodujące powstawanie nowych allelii genów. Wtórnym materiałem są natomiast rekombinacje genetyczne, prowadzące do wytworzenia ...

Biologia

Ewolucja- założenia i czynniki.

Ewolucjonizm jest nauką, której przedmiotem badań jest ewolucja organiczna. Inaczej ewolucjonizm to nauka zajmująca się całokształtem zagadnień związanych z rozwojem życia na Ziemi. Przedmiotem badań ewolucjonizmu jest ewolucja, oznaczaj�...