pytania z historii

1.Wyjasnij jakimi motywami kierowali się Europejczycy, wyruszając w dalekie i niebezpieczne podróże?
Chęć ominięcia pośrednictwa arabów; zagrazenie drogi lądowej przez Turków; zapotrzebowanie na towary dalekowschodnie w Europie np. przyprawy korzenne, pachnidła, barwniki, owoce, cukier oraz tkaniny jedwabne i bawełniane; potrzebowało kruszców (złota,srebra), których brakowało w Europie.
2.Uzupełnij tekst.
a) W 1487r. portugalski żeglarz Bartłomiej Diaz dotarł do najdalej wysuniętego na południe końca Afryki, nazwano go Przylądkiem Dobrej Nadziei.
b) W latach 1497-1499 wyprawa Vasco da Gamy dotarłaa drogą morską do Indi.
c) Wyprawa zorganizowana przez Ferdynanta Magellana w latach 1519-1522 opłynęła kulę ziemską.
3.Podane niżej wydarzenia ułóż w ciąg przyczynowo-skutkowy.
A. Wzrost liczby pieniędzy w obiegu. B. Wzrost cen. C. Powstawanie banków.
D. Odkrycia geograficzne. E. Przywóz złota i srebra do Europy. F. Powstawanie manufaktór.4.Wymień współczesnie znane przedmioty, zwierzęta i rośliny, które pochodzą z krajów zamorskich.
-rośliny: fasola, ziemniaki, papryka, pomidory, kukurydza, herbata, kawa, cukier.
-zwierzęta: indyk, kaczki, gęsi.
-przedmioty: tkaniny, futra, porcelana, tapiserie (zastąpiły arrasy), złoto, srebro.
5.Wymień skutki podboju Ameryki.

NEGATYWNE POZYTYWNE
Dla Europy: -choroby -rozwój handlu i nauki,
-inflacja -nowe rośliny -kruszce

Dla Ameryki: -kolonializm -rozwój chrześcijaństwa
-niemolnictwo -plantacje (nowe metody uprawy)
-konkwistorzy (Pizzarro,Cortez) -rozwój chrześcijaństwa
6.W jaki sposób dla kultury polskiej zasłużyli się:
-Mikołaj Rej to właśnie on rozpoczął pisanie w języku polskim, mówiąc "polacy nie gęsi iż swój język mają"
-Jan Kochanowski jego twórczość obejmuje poematy, pieśni, dramaty, treny i fraszki. Pisał również utwory o tematyce społeczno-politycznej. Krytykował w nich wady szlacheckiej społeczności.
-Mikołaj Kopernik odkrył teorię heliocentryczną, która polegała na tym że centrum układu planetarnego stanowi Słońce, a nie Ziemia (jak twierdził Ptolemeusz)
-Zygmunt I Stary czasy jego panowania to jeden z najświetlniejszych okresów kultury Polski. Władca popierał rozwój sztuki. Był mecenasem architektów, malarzy i rzeźbiarzy.Opiekował się artystami.
-Zygmunt II August był miłośnikiem i kolekcjonerem sztuki. Zgromadził bogatą kolekcję tkanin artystycznych (arrasy wawelskie), zbroi i armat. W testamencie zapisał je Rzeczpospolitej.
-Królowa Bona była córką księcia z Mediolanu, dlatego przeniosła kulturę z Włoch do Polski. Położyła duże zasługi w rozwój kultury i gospodarki Polski.
-Jan Zamoyski zaprosił do Polski włoskich architektów, aby zaprojektowali rynek Zamościa na wzór tych we Włoszech. Powstał w ten sposób piękny ratusz oraz kamienice z podcieniami.
-Biskup Jan Lubrański ufundował wiele kościołów, był tez inicjatorem przebudowy katedry poznańskiej.
7.Ułóż podane wydarzenia w ciąg przyczynowo-skutkowy.
A. Sprawa sprzedaży odpustów. B. Wojny na tle religijnym i społecznym w Niemczech. C. Pokój w Augsburgu i podział Niemiec na tle wyznaniowym. D. Niezadowolenie z sytuacji panującej w Kościele.8.Uzupełnij zdania.
a) W 1536r. w Bazylei Jan Kalwin opublikował dzieło O wychowaniu chrześcijańskim. Reformator ten ogłosił naukę o predestynacji i zerwał z większością dogmatów katolickich.
b) Król Henryk VIII w 1534r. mianował samego siebie głową Kościoła narodowego. Wykształciło się nowe
wyznanie protestanckie - anglikalizm.
9.Na podstawie informacji z podręcznika wymień te przywileje szlachecki, które:
a) wzmacniały pozycję ekonomiczną szlachty
Przywilej koszycki
b) wzmacniały jej władzę polityczną
Przywilej jedlmieńsko-krakowski, nieszawsko-cerekwicki, piotrkowski, radomski-konstytucja-nihil novi
10.Wskaż różnicę pomiędzy demokracją antyczną, współczesną i demokracją szlachecką.
-różnia się przede wszystkim tym, kto rządzi, np. w d. antycznej rządzi cały lud, w d. szlacheckiej szlachta, a w d. współczesnej wybrane osoby przez lud.
-różnią się także tym, w którym okresie ponowały i jak długo przetrwały.
11.Uzupełnij zdania.
W wyniku zawarcia unii lubelskiej w 1569r. Korona i Litwa miały wspólnego władcę oraz sejm, jednolitą monetę i terytorium. Odrębme natomiast pozostały skarb, urzędy, sądownictwo i wojsko.
12.Dlaczego szlachta dążyła do zwiększenia obciążeń chłopów?
Ponieważ szlachta posiadała coraz więcej folwarków i w ten sposób potrzebowała więcej pracowników, więc brano do tych prac chłopów.
13.Ułóż w kolejności chronologicznej.
Odkrycie Ameryki (1492), odkrycie drogi morskiej do Indii (1498), wystąpienie Marcina Lutra (1517), pierwsza podróż do okoła Ziemi (1519), hołd pruski (1525), zakończenie soboru w Trydencie (1563), unia lubelska (1569).
14.Które z wydarzen jest przeczyną, a które skutkiem.
a) Wzrost cen w Europie S. Odkrycie Ameryki P.
b) Rozłam w Kościele katolickim S. Decyzja papieża o sprzedaży odpustów P.
c) Wzrost liczby ludności w krajach zachodniej Europy P. Rozwój folwarków w Polsce S.
d) Przywileje szlacheckie P. Ograniczenie praw chłopów i mieszczan S.
e) Polonizacja szlachty ruskiej i litewskiej S. Unia lubelska P.
15.Do których postaci odnoszą się zdania.
a) W swoich utworach wykazał, że język polski-na równi z łaciną- nadaje się do wyrażania nawet najsubtelniejszych stanów duszy. (Jan Kochanowski)
b) W momencie, gdy dokonywał swojego wielkiego odkrycia, był niaświadomy faktu, że dotarł do nowego kontynentu. (Krzysztof Kolumb)
c) Jego marzenie o idealnym państwie, w którym nie będzie wyzysku i zapanuje idealna sprawiedliwośc, prawdopodobnie nigdy nie zostanie zrealizowane. (Tomasz Morus)
d) O tym geniusz można powiedzieć, że dzięki swoim nowatorskim pomysłom i wszechstronnym zainteresowaniom wyprzedził epokę, w której przyszło mu żyć i działać. (Leonardo da Vinci)
e) Świat zna go jako astronoma, ale był również wybitnym matematykiem, ekonomistą, lekarzem i duchownym. (Mikołaj Kopernik)
f) Co prawda, nie ujrzał finału swojego przedsięwzięcia, ale historia o nim nie zapomniała. Na mapach, a nawet w kosmosie można znaleść obiekty na jego cześć. (Ferdynant Magellan)
g) Nie chciał początkowo zrywać z Kościołem, dążył raczej do jego naprawy (reformy). Jednak bieg wypadków spowodował, że jego imię jest związane z jednym z największych rozłamów w dziejach chrześcijeństwa. (Marcin Luter)
16.Uzupełnij na podstawie tabelki zawartej w podręczniku.
a) Najludniejsza dzielnica Korony to Wielkopolska.
b) Ludność Korony dzieliła się na 4 stany, spośród których najliczniejszy był stan chłopski.
c) Stosunkowo najwięcej szlachty mieszkało w (na) Mazowszu i Wielkopolsce, a najmniej w (na) Małopolsce.
d) Najsłabiej rozwinięte miasta były w Mazowszu.
17.Ułóż władców z dunastii Jagielonów po kolei.
Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagielończyk, Zygmunt Stary, Zygmunt August.
18.Protestancki duchowny. Pastor.
19.Co to jest pańszczyzna? Nieodpłatna praca.
20.Wymień jeden z okrętów Krzysztofa Kolumba. Santa Maria.
21.Kto utworzył jezuitów? Ignacy Loyola.
22.Kto to jest hugenota? Francuzki kalwin.
Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

Mam do was dwa pytania z HISTORII: 1.Wymień przyczyny i skutki zawarcia unii w Krewie w 1385. 2.Omów skład wojsk biorących udział w bitwie pod grunwaldem w 1410.

Mam do was dwa pytania z HISTORII: 1.Wymień przyczyny i skutki zawarcia unii w Krewie w 1385. 2.Omów skład wojsk biorących udział w bitwie pod grunwaldem w 1410....

Język angielski

Proszę pomóżcie. Pytania z Historii.

Proszę pomóżcie. Pytania z Historii....

Język angielski

Dam Naj jeśli ktoś odpowie na 2 pytania z historii Proszę to na jutro ! 1.Jak nazywała się flota powołana do życia przez Zygmunta Augusta ? 2.Jak nazywała się długa broń drzewcowa (5-6m) piechoty, służąca do obrony przed jazdą ?

Dam Naj jeśli ktoś odpowie na 2 pytania z historii Proszę to na jutro ! 1.Jak nazywała się flota powołana do życia przez Zygmunta Augusta ? 2.Jak nazywała się długa broń drzewcowa (5-6m) piechoty, służąca do obrony przed jazdą ?...

Język angielski

Odpowiedz na pytania z historii: 1. Czy Karol Wielki był najwybitniejszym władcą państwa Franków? 2. Ziemia królestwa Franków to...? 3. Karol Wielki był...? Proszę o szybie odpowiedzi! ;* Z góry dziękuje ;) P.s daję 30 punktów!!!

Odpowiedz na pytania z historii: 1. Czy Karol Wielki był najwybitniejszym władcą państwa Franków? 2. Ziemia królestwa Franków to...? 3. Karol Wielki był...? Proszę o szybie odpowiedzi! ;* Z góry dziękuje ;) P.s daję 30 punktów!!!...

Język angielski

Hej odpowiedzcie pełnym zdaniem na pytania z historii klasa 4 :) 1.Wyjaśnij znaczenie słów : "DYMARKA" "HIEROGLIFY" PIĘŚCIAK" "SARKOFAG" 2.Cywilizacja egipska powstała nad: 3.Polski alfabet wywodzi się z: 4.Co może być na tym sprawdzianie klasa 4 ro

Hej odpowiedzcie pełnym zdaniem na pytania z historii klasa 4 :) 1.Wyjaśnij znaczenie słów : "DYMARKA" "HIEROGLIFY" PIĘŚCIAK" "SARKOFAG" 2.Cywilizacja egipska powstała nad: 3.Polski alfabet wywodzi się z: 4.Co może być na tym sprawdz...

Język angielski

kto mi pomoze w zad.dom. mam napiszać 2 pytania dodycące historii powstania państwa polskiego

kto mi pomoze w zad.dom. mam napiszać 2 pytania dodycące historii powstania państwa polskiego...