Mikrofale -temat tymczasowy

Promieniowanie mikrofalowe
Promieniowanie mikrofalowe, inaczej mikrofale jest to pro-mieniowanie elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości, o za-kresie długości fal od 1 mm do 1 m i częstotliwości 0,2 – 300000 MHz.
Źródłem są nadajniki radiowe, telewizyjne, radarowe oraz niektóre urządzenia przemysłowe (zgrzewarki, piece indukcyjne i elektryczne). Działanie mikrofali na żywe organizmy nie jest jeszcze w pełni poznane. Wiadomo jednak , że u człowieka wywo-łują one szereg objawów podmiotowych, jak ogólne osłabienie, bezsenność, bóle głowy, pobudzenie nerwowe, duszność , obniżenie potencji płciowej oraz objawy przedmiotowe związane z tzw. efektem termicznym (przegrzanie tkanek promieniowaniem). Zespół wymienionych zaburzeń określa się jako chorobę mikrofalową. Należą tu zaćma oraz uszkodzenia nie-których części układu nerwowego. Nie jest udowodnione, czy mikrofale wywierają jakieś skutki natury genetycznej.
Zapobieganie biologicznym skutkom ujemnego działania mikrofali polega na dokładnym przestrzeganiu przepisów BHP, przepisów technologicznych dotyczących konstrukcji i instalacji emitorów promieniowania. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w zasięgu mikrofali podlegają okresowym badaniom lekarskim.

Dodaj swoją odpowiedź