Jestem globalistą

Pojęcie globalizacja zakorzeniło się życiu codziennym bardzo mocno. W mediach często słyszy się różne opinie dotyczące tego zagadnienia. Dla jednych jest źródłem kłopotów i problemów współczesnego świata, natomiast drudzy postrzegają jako szanse na przezwyciężenie tych kłopotów. Ja zaliczam się do tej drugiej grupy osób. Sądzę, że jednoczenie i uzupełnianie się wzajemne społeczeństw różnych narodowości jest bardzo dobrym rozwiązaniem, gdyż drogą wspólnego dialogu i w rezultacie konsensusu możliwe jest rozwiązanie wszelkich problemów.
Przejdę teraz do wyjaśnienia tego tajemniczego pojęcia - globalizacja. Jak ja to rozumiem? Czym jest dla mnie? Biorąc pod uwagę fakt, że wszyscy żyjemy na jednej planecie w danym momencie tworzymy współczesną ludzkość, społeczeństwo globalne czyli jakiś ogół. Bez względu na miejsce zamieszkania, pochodzenie , kolor skóry itp. różnice . Coś jednak mamy wspólnego ze sobą-jesteśmy ludźmi! Mamy możliwość komunikacji .Właśnie ta możliwość w dużej mierze przyczyniła się do ustanowienia ,,umownego” wspólnego języka. . W dzisiejszym świecie przy coraz częstszych kontaktach ponadnarodowych podstawowym narzędziem komunikowania się stał się język angielski, który nie stanowi już bariery nie do przebicia. Powszechny obowiązek szkolny nauki tego języka jest doskonałym rozwiązaniem problemu komunikacji między społecznościami innych krajów. Wiele krajów staje się praktycznie dwujęzycznymi np. Holandia , Skandynawia.
Według mnie globalizacja jest niczym innym jak mieszaniem się dorobków kulturowych, ekonomicznych, politycznych różnych narodów i państw. Nie oznacza to, że kraje tracą swą odrębność. . Mają możliwość korzystania z pozytywnych wartości , idei krajów i społeczności świata. Ma to na celu wzbogacenie swojego dorobku kulturowego, ekonomicznego tudzież politycznego. Ten proces przyczynia się do rozwoju społecznego, który polega na zachodzących w określonej zbiorowości zmianach w kierunku zróżnicowania i wzbogacenia jej elementów np. struktury społecznej, form życia publicznego itp. Dzięki rozwojowi społeczeństwa w skali globu istnieje możliwość przyswajania osiągnięć technicznych i kulturalnych. Jest to tzw. Proces dyfuzji. Dyfuzja kultur bardziej intensywnie zachodzi w dziedzinie kultury materialnej niż duchowej. Doskonałym tego przykładem jest Japonia, która dzięki otwarciu się na wpływy kultury europejskiej błyskawicznie znalazła się w czołówce najlepiej rozwiniętych krajów świata. Udało się Japończykom zachować nienaruszoną kulturę duchową np. religie , a jednocześnie przyswoić zdobycze materialne cywilizacji zachodniej.
Biorąc powyższe pod uwagę pozwolę sobie na sformułowanie tezy, iż jestem globalistą , jako mieszkaniec Ziemi, członek społeczeństwa globalnego.
Można przytoczyć wiele argumentów potwierdzających , że żyjemy w globalnym świecie społecznym. Rozwój współczesnego świata związany jest z procesem globalizacji. Rozwiązywanie problemów poszczególnych zbiorowości wymaga współpracy w skali całego globu. Jedną z szans jest integracja. W dzisiejszych czasach nastąpił dynamiczny rozwój procesów integracyjnych. Podstawową płaszczyzną współpracy międzynarodowej stała się gospodarka. Najbardziej zaawansowana jest integracja europejska. W ramach Unii Europejskiej państwa współpracują ze sobą nie tylko w dziedzinie gospodarki, ale również w sprawach związanych z bezpieczeństwem , sprawiedliwością oraz polityką zagraniczną. Państwa członkowskie podejmują wspólne działania w dziedzinie ochrony środowiska , rozwoju oświaty, wymiany kulturalnej itp. Globalizację w dziedzinie gospodarki utożsamia się z działalnością Banku Światowego oraz współpracującym z nim Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Podstawowym celem obu instytucji jest udzielanie pomocy finansowej krajom rozwijającym się i tzw. Krajom Trzeciego Świata (pojęcie powstało w wyniku dysproporcji między bogatą Północą i ubogim Południem) W ostatnich latach działalność tych instytucji jest często krytykowana . Bank i Fundusz udzielają pomocy finansowej państwom i jednocześnie wymuszają na ich rządach przeprowadzanie reform . Sądzę, że jest to dobre rozwiązanie gdyż ktoś patrząc obiektywnie potrafi zasugerować drogę naprawy np. ustroju , gospodarki w danym kraju . Wiadomo, że w dzisiejszym świecie nikt nikomu nie da nic za darmo, więc jakąś część kosztów związanych z przeprowadzeniem reform , które w rezultacie mają przynieść korzyści, musi ponieść społeczeństwo w formie np. .podatków. Globalizacja gospodarki jest niczym innym jak zapewnieniem swobodnego przepływu dóbr i usług. Ma pomóc w intensywniejszej wymianie towarowej , zwiększeniu inwestycji , rozwiązaniu problemu bezrobocia oraz polepszeniu sytuacji ekonomicznej, szczególnie mieszkańców krajów ubogich.
Kolejnym argumentem potwierdzającym pozytywny wpływ procesu globalizacji na nasze życie jest bardzo rozwinięty poziom połączeń komunikacyjnych i telekomunikacyjnych oplatający cały świat. Jako jeden z wyrazistych przykładów można podać siec komputerowa i dostępny na szeroką skale internet. Dzięki tej formie możliwa jest nieograniczona komunikacja z najdalszymi zakątkami globu. Rozwinięte technologie pozwalają nam na uczestnictwo w tych samych globalnych zdarzeniach, chociażby wielkie wydarzenie sportowe jakim są igrzyska olimpijskie , imprezy piłkarskie , mistrzostwa świata . Myślę, że te przykłady doskonale pokazują integrację społeczną ludzi wszystkich krajów. Sportowcy gromadzeni są w jednym miejscu by realizować wspólny cel. Sądzę, że w świecie sportu nie ma bardziej globalnej imprezy jak Olimpiada. Media dają nam możliwość uczestnictwa w tych wydarzeniach, poprzez transmisje telewizyjne i zawsze „świeże” informacje.
Następnym argumentem jest fakt, iż istnieją coraz bardziej rozbudowane zależności ekonomiczne, finansowe i kulturalne między społecznościami ludzkimi. Zdarzenia w jednej części świata w mgnieniu oka odbijają się szerokim echem w najbardziej odległych krajach. Jako przykład można przytoczyć, że zmiany na światowej giełdzie w Hong Kongu odzwierciedlają się w cenach waluty w kantorach naszego kraju . Przykład klęski żywiołowej w Stanach Zjednoczonych miał ogromny wpływ na ceny paliw w naszym kraju. Widzimy tu ogromną zależność między odległymi krajami. Globalizacja pokazuje, że nie ma krajów samych dla siebie. Żadne państwo nie może funkcjonować samo , ponieważ nie ma możliwości dysponowania wszelkimi złożami naturalnymi by zaspokoić potrzeby swoich mieszkańców. Dlatego zwoływane jest Światowe Forum Gospodarcze , na którym szefowie wielkich korporacji gospodarczych i finansowych podejmują dyskusję na skalę globalną o problemach dzisiejszego świata . Jest to forma działalności ponadpaństwowej . Decyzje i ustalenia podejmowane przez tą instytucję mają znaczący wpływ na działania rządów poszczególnych państw oraz organizacji międzynarodowych. Sądzę, że dzięki takim inicjatywom kraje dochodzą do konsensu w sprawie wymiany dóbr naturalnych by zaspokoić potrzeby swoich narodów. Ułatwia to z pewnością politykę międzynarodową. Jednak proces globalizacji gospodarki ma wielu przeciwników. Uważają oni , że niebezpieczeństwem tego procesu jest osłabienie odporności słabszych państw na kryzysy ekonomiczne. Ja uważam, że większym zagrożeniem dla słabszych państw jest brak chęci współpracy z wielkimi państwami . Ważne jest by tzw. państwa peryferii prowadziły równorzędny dialog z państwami centrum , co w efekcie prowadzi do ogólnego wzbogacenia. Zderzenie tych dwóch nazwijmy to światów może przynieść korzyści państwom słabszym , gdyż na zasadzie wzajemnych relacji mogą czerpać różne korzyści celem naprawy własnej gospodarki.
W świecie globalnym pojawiają się nowe formy organizacji ekonomicznych, politycznych, kulturalnych o charakterze ponadnarodowym . Są to organizacje oderwane od jakiegokolwiek konkretnego kraju czy państwa. Najbardziej oczywistym przykładem są wielkie korporacje przemysłowe np. banki, firmy handlowe. Niektóre zachowują jeszcze symboliczny związek z krajem, z którego się wywodzą jednak większość istnieje już tylko w międzynarodowej przestrzeni. Skala operacji takich firm przekracza rozmiary ekonomii niejednego państwa. Obok globalizujących się firm istnieją tzw. nowe ruchy społeczne o ponadnarodowym charakterze. Z ich struktur wyłaniają się trwalsze organizacje czy stowarzyszenia . Jedną z aktywniejszych organizacji jest Greenpeace, której działalność związana jest z ruchem ekologicznym na rzecz ochrony środowiska. Obok ruchów ekologicznym można wymienić ruch obrony praw człowieka, a także ponadnarodowe sieci telewizyjne np. CNN.
Proces globalizacji dostrzegam także w mojej ulubionej dyscyplinie sportu jaką jest piłka nożna. W najsłynniejszych klubach piłkarskich grają zawodnicy różnych narodowości. Dzięki temu następuje wymiana kulturowa, a przede wszystkim zwiększa się poziom rozgrywek. Bardzo często organizowane są mecze o charakterze akcji charytatywnej np. mecz pomiędzy Realem Madryt i resztą świata. To piłkarskie wydarzenie, które zgromadziło na stadionie i przed telewizorami rzesze widzów, którzy brali czynny udział w zbiórce pieniędzy na rzecz głodujących dzieci w Afryce. Wpływy z biletów i akcja smsowa zgromadziły środki finansowe na ten szczytny cel.
Pomimo pozytywnych stron globalizacji często można się spotkać ze słowami krytycznie nastawionymi. Przeciwnicy sądzą, iż jest ona źródłem problemów społecznych . Są zdania , że następuje zanik państw narodowych, utrata odrębności kulturowej, własnych obyczajów. Ja jestem odmiennego zdania i nie uważam by ten proces był zagrożeniem. Wręcz przeciwnie uważam, że mobilizuje do wzmocnienia więzi wewnątrznarodowych, gdyż zderzenie kultur stymuluje kreatywność. Mądre wybieranie z napływającej kultury zewnętrznej wspomaga własną tradycję i kulturę tworząc w pewnym sensie coś nowego co zaspokoja potrzeby własnej społeczności. Myślę, że globalizacja nie może być źródłem zamykania się na wpływy innych kultur czy teorii globalnych. Wydaję mi się, że dzisiejszy świat można porównać do sportu. Jeżeli zawodnik nie będzie się rozwijał to zatrzyma się w miejscu, podobnie państwo zamknięte na wpływy zewnętrzne zatrzyma się w rozwoju organizacyjnym i nie dotrzyma kroku krajom szeroko rozwiniętym, które stale unowocześniają swoje państwo poprzez globalne kontakty z innymi krajami.
Sadzę, że wyżej wymienione argumenty potwierdzają moją tezę. Jestem globalistą, bo uczestniczę w życiu społecznym na skalę globalną. Nowoczesne technologie i współpraca międzynarodowa pozwala na przenikanie kultur , które mądrze wykorzystywane wzbogacą nasze wartości i idee. W dzisiejszych realiach potrzebni są ludzie myślący w kategoriach wspólnego losu , wspólnych nadziei i nie kiedy zagrożeń. Biorąc pod uwagę fakt, że wszyscy jesteśmy społeczeństwem globalnym mobilizuje to nas do wspólnego działania w imię wspólnego dobra. Globalizacja przestaje być tylko tendencją społeczną, a staje się pomysłem na lepsze urządzenia ludzkiego świata.

Dodaj swoją odpowiedź