Wiślanie

Wiślanie-Małopolska Goplanie-Kujawy Polanie-Wielkopolska Ślężanie-Śląsk Pomorzanie Mazowszanie. Pierwsze potężne grody na terenie Polski-Grzybów, Gniezno, Poznań. Arcybiskupstwo-Gniezno. 4 biskupstwa podległe Gnieznu-Kraków, Wrocław,Kołobrzeg, Poznań (pierwsze biskupstwo). Henryk Kietlicz, Jakub Świnka-arcybiskupi gnieźnieńscy. Powstanie antypaństwowe-po śmierci Mieszka II. Ludność zbuntowała się przeciwko coraz uciążliwszym obowiązkom na rzecz państwa, zaatakowała urzędników i duchownych. Dlaczego chrzest? 1) Wpływ żony(czeska księżniczka Dobrawa)była
starszą kobietą, małżeństwo przedstawiono później jako ofiarę,która miała przynieść chrzest Mieszka I i Polski. 2) Układ polityczny: Mieszko postanowił zawrzeć przymierze z sojusznikiem Wieletów(przy udziale saskiego banity Wachmana zadali Polakom klęskę w walce o Pomorze w 963r.)-chrześcijańskim księciem czeskim Bolesławem I-poślubił jego córkę Dobrawę; zawarł układ z Ottonem
I za cenę trybutu stał się „przyjacielem cesarza”. 3) Plan dołączenia do chrześcijańskiej Europy: jeżeli nie możesz pokonać wroga-dołącz do niego (im szybciej i bardziej samodzielnie, tym lepiej dla kraju). 4) Chęć umocnienia władzy książęcej: imponująca organizacja państw
chrześcijańskich; nakaz posłuszeństwa wobec władcy jako prawodawcy, sędziego i obrońcy wspólnoty wiernych; pierwszy biskup w Polsce-Jordan. Dlaczego rozbicie dzielnicowe? Patrymonialny charakter państwa; państwo powstało w wyniku podbica kilku krain geograficznych.
Później po opanowaniu centralnych grodów osadzono tam własnych urzędników. Dochodziło do podziału na dzielnice, które nie tworzyły spójnej całości; mieszkańców poszczególnych dzielnic dzieliły różne tradycje, obyczaje, dialekty i interesy gospodarcze; Krzywousty miał 5
synów. Rozbicie dzielnicowe: Władysław II Wygnaniec-śląsk, ziemie z Lubaszem; Mieszko Stary-Wielkopolska; Bolesław Kędzierzawy-Mazowsze;Henryk Sandomierski-ziemie z Wiślicą; dzielnica pryncypacka-Małopolska.
Polska Stanowa 1) Stan duchowny, zależało im na zjednoczeniu, ponieważ cierpiały dobra Kościelne z powodu wojen, książęta nie potrafili odeprzeć najazdów pogan. 2) Stan mieszczański, zainteresowani usunięciem granic pomiędzy dzielnicami, ujednoliceniem praw, opłat celnych i systemu monetarnego, zaprowadzeniem porządku na drogach. 3) Feudałowie świeccy, popierali zniesienie granic wtedy, gdy im się to opłacało. 4)Rycerstwo, w silnej władzy królewskiej widzieli przeciwwagę dla dominacji możnowładztwa.


Wiślanie-Małopolska Goplanie-Kujawy Polanie-Wielkopolska Ślężanie-Śląsk Pomorzanie Mazowszanie. Pierwsze potężne grody na terenie Polski-Grzybów, Gniezno, Poznań. Arcybiskupstwo-Gniezno. 4 biskupstwa podległe Gnieznu-Kraków, Wrocław, Kołobrzeg, Poznań (pierwsze biskupstwo). Henryk Kietlicz, Jakub Świnka-arcybiskupi gnieźnieńscy. Powstanie antypaństwowe-po śmierci Mieszka II. Ludność zbuntowała się przeciwko coraz uciążliwszym obowiązkom na rzecz państwa, zaatakowała
urzędników i duchownych. Dlaczego chrzest? 1) Wpływ żony(czeska księżniczka Dobrawa)była starszą kobietą, małżeństwo przedstawiono później jako ofiarę,która miała przynieść chrzest Mieszka I i Polski. 2) Układ polityczny: Mieszko
postanowił zawrzeć przymierze z sojusznikiem Wieletów(przy udziale saskiego banity Wachmana zadali Polakom klęskę w walce o Pomorze w 963r.)-chrześcijańskim księciem czeskim Bolesławem I-poślubił jego córkę Dobrawę; zawarł układ z Ottonem I za cenę trybutu stał się „przyjacielem cesarza”. 3) Plan dołączenia do chrześcijańskiej Europy: jeżeli nie możesz pokonać
wroga-dołącz do niego (im szybciej i bardziej samodzielnie, tym lepiej dla kraju). 4) Chęć umocnienia władzy książęcej: imponująca organizacja państw chrześcijańskich; nakaz posłuszeństwa wobec władcy jako prawodawcy, sędziego i obrońcy wspólnoty wiernych; pierwszy biskup w Polsce-Jordan. Dlaczego rozbicie dzielnicowe? Patrymonialny charakter państwa;
państwo powstało w wyniku podbica kilku krain
geograficznych. Później po opanowaniu centralnych grodów
osadzono tam własnych urzędników. Dochodziło do podziału
na dzielnice, które nie tworzyły spójnej całości; mieszkańców
poszczególnych dzielnic dzieliły różne tradycje, obyczaje,
dialekty i interesy gospodarcze; Krzywousty miał 5 synów. Rozbicie dzielnicowe: Władysław II Wygnaniec-śląsk, ziemie z Lubaszem; Mieszko Stary-Wielkopolska; Bolesław Kędzierzawy- Mazowsze;Henryk Sandomierski-ziemie z Wiślicą; dzielnica pryncypacka-Małopolska. Polska Stanowa 1) Stan duchowny, zależało im na zjednoczeniu, ponieważ cierpiały dobra Kościelne z powodu wojen, książęta nie potrafili odeprzeć najazdów pogan. 2) Stan mieszczański, zainteresowani usunięciem granic pomiędzy dzielnicami, ujednoliceniem praw, opłat celnych i systemu monetarnego, zaprowadzeniem porządku na drogach. 3) Feudałowie świeccy, popierali zniesienie granic wtedy, gdy im się to opłacało. 4)Rycerstwo, w silnej władzy królewskiej widzieli przeciwwagę dla dominacji możnowładztwa.

880r. - chrzest ksiecia Wiślan 950 - podporządkowanie Czech przez Ottona I 960 - objęcie rządów przez
Mieszka I 961 - początek zabiegów o utworzenie arcybiskupstwa dla ziem słowiańskich w Makdeburgu
962 - koronacja Ottona I (zdobył zwierznictwo nad ziemiami pogan)963 - podporządkowanie łużyc przez
margrabiego Gerona 963 - klęska wojsk Mieszka I z Wieletami i Wichmanem963r. - pierwsz wzmianka o
Mieszku I 965 - ślub Mieszka z Dobrawą sojusz z czechami14.04.966r. - Chrzest Mieszka966 - układ Mieszka I z Ottonem I967 - zwycięstwo Mieszka(+ Czechy) z Wieletami(śmierć Wichamana)968 - powstanie biskupstwa dla państwa Gnieźnieńskiego 972 - Mieszko wygrywa wojne z margrabią saskim Hodonem (bitwa
pod Cedynią)979 - sojuch Mieszka z Sasami
979 - pierwsza wyprawa cesarska na Polske
983 - wielkie powstanie słowian połabskich
990r - przyłączenie Małopolski i śląska początek
konfliktu z czechami991r - wystawienie dokumentu Dagome Iudex 998r - najstarszy zapis nazwy polonia
999r - utworzenie metropolii kościelnej1000 - zjazd gnieźnieński1025 - koronacja Bolesława Chrobrego
1027 - pierwszy polak arcybiskup 1034 - wybuch powstania antypaństwowego 1050 - przywrócenie polsce graniz z czasów Mieszka I 1076 - koronacja Bolesława Śmiałego 1108-1123 - wojny pomorskie, podboj pomorza przez Chrobrego i Śmiałego 1138 - śmierć
Bolesława :/ podział państwa na dzieclnice zwirchnictwo princepsa1141 - wybuch wojny między synami :/ próba
przejęcia samodzielnych rządów przez Władys. II
1146 - zwycięstwo juniorów, wygnanie Władysława II
zmniejszenie dzielnicy senioralnej1163 - powrót
synów Władysława II na śląsk dzięki wstawiennictwu cesarza 1164 - uznanie przez książąt Pomorza Zach. zwierzchnictwa niemieckiego1177 - odsunięcie od władzy Mieszka III a powołanie Kazimierza II (upadek zas. senioratu) 1180 – pierwsze przywileje dla kościoła wydane przez kazimierz sprawiedliwego1194 - powołanie na tron Leszka Bialego, małopolska =dzielnica dziedziczna1210 - potwierdzenie przez papieża obowiązywania zasady senioratu1210,1215 - przywileje kościała wydane wspólnie przez książąt dzielnicowych
1222 - najstarszy PL klasztor domonikanów
1228-1230 - osadzenie ± w ziemi chełmińskiej przez
konrada mazowieckiego 1230-1234 - opanowanie przez
henryka I całego śląska ziemi krakowskiej i wiekszości
wielkopol.1237 - najstarszy PL klasztor franciszkanów
1241 - bitwa pod legnicą(śmierć henryka II poboznego
rozpad państwa henryków śląskich)1254 - kanonizacja
św. Stanisława1270 - pierwsze zapisane PL zdanie
1291 - objęcie władzy w małopolsce przez króla Wacława II1291-1306 - rządy czeskie w KRK1295 - koronacja Przemysława II na króla Pol.1296 - zamordowanie przemysława1300 - wygnianie łokietka koronacja Wacława II na króla PL panowanie czech1304 - potajemny powrót łokietka do małopol.1306 - koniec panowania czeskiego na PL1308-1309 - zajęcie pomorza gdańskiego przez ±1311-1312 - bunt wojta alberta wojna domowa na małopol.1314 - rozciągnięcie władzy łokietka na wielkopol.1320 - koronacja łokirtka na krola PL1325 - sojusz polsko-litewski przeciwko ± 1331 - bitwa pod Płowcami1335 - kongres wyszehradzki,
wykupienie przez Kazimierza W. czeskich pretensji do tronu PL1339 - przyrzeczenie Kazimierza W następstwa tronu węgrom1343 - pokój kaliski pomorze gdańskie na rzecz ±1344-1366 - przyłączenie do PL Rusi halickiej, Podola i cz. Wołynia1364 - utworzenie pierwszego PL uniwersytetu AK1370- śmierć kazimierz W. koniec piastów

Dagome iudex-dokument, którym ok. 991r. Mieszko I oddał w opiekę papiestwu „państwo gnieźnieńskie wraz z przyległościami”; zawiera opis przebiegu granic księstwa; zachował soę jedynie w streszczeniu sporządzonym w kancelarii papieskiej w XI w. Kazimierz I Odnowiciel-syn Mieszka II. Zdołał odzyskać Mazowsze, Pomorze i Śląsk, kontynuował odbudowę zniszczonej organizacji państwowej i kościelnej, przeniósł stolicę do Krakowa. Opole-lokalna wspólnotarodowo- terytorialna. Podstawowa jednostka organizacji społecznej u Słowian zachodnich. Piastowie-ród
władców gnieźnieńskich, twórców państwa polskiego, wywodzący się od legendarnego Piasta. Św. Wojciech-przybył do Polski z zamiarem prowadzenie misji wśród pogan; udał się do Prus, gdzie został zabity; jego szczątki Bolesław Chrobry sprowadził do Gniezna. Zjazd
gnieźnieński-8-10 marca 1000r. synod pod przewodnictwem cesarza Ottona III, który przybył z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha. Sfinalizowano utworzenie archidiecezji gnieźnieńskiej i ustanowiono 4 diecezje. Zasada pryncypatu-władzę zwierzchnią nad pozostałymi książętami dzielnicowymi sprawować miał książę princeps, posiadający oprócz własnej dzielnicy, dzielnicę senioralną z Krakowem.
Zasada senioratu-zasada dziedziczenia tytułu princepsa przez kolejnych najstarszych Piastów. Wojewoda-najwyższy urząd w państwie piastowskim. W zastępstwie władcy dowodził wojskiem i sprawował sądy.Regalia-zastrzeżone dla władcy uprawnienia w różnych dziedzinach gospodarki. Kasztelan-tytuł nadawany namiestnikom grodowym, zarządzającym w imieniu władcy przydzielonym im grodem wraz z
okolicznymi ziemiami. Bunt wójta Alberta-bunt mieszczan Krakowa i kilki innych miast małopolskich przeciwko rządom Władysława Łokietka.
Kazimierz III Wielki-rozwój gospodarczy, system zamków warownych, miast warownych; nowy system monetarny; jednakowe podatki, poradlne; skarb państwa; rozwój handlu, przywileje dla miast(przymus drożny, prawo składu); ukrócenie nadużyć możnych; przywileje dla mieszczan; ustanowienie urzędów centralnych; rozwój prawa i sądownictwa; rozbicie sojuszu krzyżacko-luksemburskiego. Korona Królestwa
Polskiego-koncepcja suwerennej monarchii, obejmującej dawne ziemie piastowskie i będącej wyrazem zbiorowych interesów społeczeństwa, nie
własnością prywatna dynastii. Poradlne-podatek od ziemi uprawnej. Starosta-namiestnik królewski mający znaczne uprawnienia sądownicze,porządkowe i wojskowe. Statuty kazimierzowskie-wydane osobno dla Wielkopolski i Małopolski zbiory praw. Kongres
wyszechradzki-zjazd monarchów:węgierskiego, czeskiego, i polskiego. Podczas obrad uzgodniono wykupienie przez Kazimierza Wielkiego czeskich pretensji do tronu polskiego. Rzeź Gdańska-gdy po zajęciu Gdańska Krzyżacy wymordowali gdańszczan przeciwnych ich rządom. Wojny pomorskie-wyprawy Bolesława Krzywoustego na Pomorze. W ich efekcie władca polski po krwawych walkach wcielił do swego państwa Pomorze Gdańskie, podporządkował sobie też książąt Pomorza Zachodniego.

Dodaj swoją odpowiedź
Język angielski

NA JUTRO MAM WYSŁAĆ MAILEM NA KONKURS SZKOLNY 1 KIEDY BYŁ POTOP SZWEDZKI 2 KIEDY BYŁ ZJAZD GNIEZNIENSKI 3 CO PODAROWAŁ OTTON BOLESŁAWOWI 4 OPISZ GRÓD ( NAZWY PLIS) 5 KIM BYLI POLANIE I WIŚLANIE PLIS DAJE NAJ NAJ NAJ>°•°

NA JUTRO MAM WYSŁAĆ MAILEM NA KONKURS SZKOLNY 1 KIEDY BYŁ POTOP SZWEDZKI 2 KIEDY BYŁ ZJAZD GNIEZNIENSKI 3 CO PODAROWAŁ OTTON BOLESŁAWOWI 4 OPISZ GRÓD ( NAZWY PLIS) 5 KIM BYLI POLANIE I WIŚLANIE PLIS DAJE NAJ NAJ NAJ>°•°...

Język angielski

główne grody w plemionach:polanie i wiślanie

główne grody w plemionach:polanie i wiślanie...

Język angielski

Nazwa plemion Nazwy historyczne Nazwy obecnych regionów Polskich województw opolskie i śląskie Wiślanie Wielk

Nazwa plemion Nazwy historyczne Nazwy obecnych regionów Polskich województw opolskie i śląskie Wiślanie ...

Język angielski

uzupełnij tabele Nazwa plemion Nazwy historyczne Nazwy obecnych regionów Polskich województw opolskie i śląskie Wiślanie Wie

uzupełnij tabele Nazwa plemion Nazwy historyczne Nazwy obecnych regionów Polskich województw opolskie i śląskie Wiślanie ...

Język angielski

Wpisz do tabeli odpowiednie nazwy spośród podanych w ramce. ------------------------------------------- |Pomorzanie, Wiślanie, | | Polanie, Ślężanie, Kraków, | | Poznań, Gdańsk, Wrocław. | ------------------------------------------- 1 kol

Wpisz do tabeli odpowiednie nazwy spośród podanych w ramce. ------------------------------------------- |Pomorzanie, Wiślanie, | | Polanie, Ślężanie, Kraków, | | Poznań, Gdańsk, Wrocław. | ----------------------------------...