Głód i niedożywienie

Wysoki przyrost naturalny – w wielu biednych krajach mających problemy z dożywieniem mieszkańców wciąż obserwuje się znaczny wzrost liczby ludności . Zbyt wysoki przyrost naturalny powoduje tam jeszcze większy deficyt żywności . Utrudnienia w handlu żywnością – bogate , wysoko rozwinięte kraje bronią się przed importem tańszych produktów z krajów słabiej rozwiniętych , między innymi poprzez nakładanie wysokich ceł. Dlatego producenci z mniej zamożnych krajów nie mogą eksportować towarów i osiągnąć dochody , które wystarczałyby na zakup potrzebnej żywności. Epidemie- epidemie , na przykład AIDS w Afryce , powoduje , że społeczność poszczególnych krajów obserwuje się, zbyt mały odsetek dorosłych , którzy mogliby na przykład produkować żywność , czy przekazywać swoje doświadczenie dzieciom. Ocenia się , że na kontynencie afrykańskich (na południu od Sahary) mieszka obecnie około 12 milionów sierot w wieku poniżej 18 lat , których rodzice zmarli na AIDS. Konflikty zbrojne- wojny i konflikty utrudniają lub uniemożliwiają normalna działalność rolnicza ( na przykład w wyniku zaminowania pół upranych). Często zmusza się także ludność do opustoszenia stref walk oraz pozostawienia dobytku : domu , ziemi , materiału siewnego czy narzędzi. Kryzys gospodarczy – prowadzą do zubożenia części społeczeństwa w wyniku wzrostu bezrobocia i ograniczenia wydatków na opiekę socjalną . to główna przyczyna niedożywanie w krajach wysoko rozwiniętych. Co wpływa na dietę ludzi ? Sposoby odżywania mieszkańców poszczególnych krajów i regionów różnią się pod wieloma względami . Decydują o nim przede wszystkim : * warunki przyrodnicze (klimatyczne , glebowe , wodne)-na danym obszarze spożywa się przede wszystkim produkty uzyskiwane z roślin oraz zwierząt , których uprawie bądź hodowli sprzyjają panujące tam warunki . Ważne jest też położenie geograficzne (na przykład w diecie ludzkości zamieszkującej kraje wyspiarskie dominują ryby i owoce morza.) * zamożność społeczeństwa – na przykład bogaci mieszkańcy państwa wysoko rozwiniętych mogą pozwolić sonie na zakup wielu zróżnicowanych artykułów spożywczych pochodzących z najdalszych zakątków świat , podczas gdy obywateli krajów słabo rozwiniętych najczęściej nie stać . * uwarunkowania kulturowo-religijne –między innymi muzułmanie i wyznawcy judaizmu nie spożywają mięsa wieprzowego , * tradycja kulinarna (upodobania , wielowiekowe przyzwyczajenia )- na przykład w bogatej Japonii podstawowym produktem żywieniowym jest od wieków ryż . Sposoby ograniczania głodu : Rząd poszczególnych krajów oraz instytucje międzynarodowe starają się ograniczyć głód i niedożywienie. Ich działania można podzielić na dwie grupy : * działania doraźne , * działania długofalowe . Doraźna pomoc żywieniowa polega na bezpośrednim dostarczaniu produktów spożywczych potrzebującym. Najczęściej otrzymują ją kraje , gdzie przez długi czas panują warunki uniemożliwiające normalne funkcjonowanie rolnictwa (na przykład katastrofalne susze) lub te , w których znaczna część upraw ulegają zniszczeniu na skutek klęsk żywiołowych (na przykład trzęsienie ziemi, powodzi). Pomoc doraźna dociera również do regionów ogarniętych konfliktami uniemożliwiającymi produkcję żywności . Natomiast działania długofalowe zmierzają do wzrostu produkcji pożywienia na obszarach jego niedoboru . Można się to odbywać na dwa sposoby , poprzez : * zwiększenie powierzchni upraw (metoda ekstensywna), * zwiększenie plonów (metoda intensywna). Pierwsza metoda jest zazwyczaj prostsza jednak jej stosowanie ogranicza zbyt mała powierzchnia obszarów , które można przekształcić w użytki rolne bez inwestowania znacznych środków finansowych (na przykład w nawadnianiu). Natomiast druga , polegająca na zwiększeniu plonów , wymaga wielokierunkowe działania prowadzące do wzrostu poziomu i dochodowości rolnictwa na terenach objętych głodem . Należą do nich między innymi : * wprowadzenie wysokoplennych odmian roślin i wysoko produktywnych ras zwierząt, * stosowanie nawozów i środków ochrony roślin , * zwiększenie stopnia mechanizacji , * nawadnianie terenów , * edukacja rolników , * zniesienie lub ograniczenie barier w handlu żywnością .

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Bardzo niski poziom ochrony zdrowia, głód i niedożywienie.... (w załączniku)

Bardzo niski poziom ochrony zdrowia, głód i niedożywienie.... (w załączniku)...

Wiedza o społeczeństwie

Głód

GŁÓD
I UBÓSTWO


Odwieczni wrogowie ludzkości.
Jak współcześnie pomaga się głodującym?
"Gdy ktoś głoduje,... to nie jest brak pokarmu, to brak sprawiedliwości"

GŁÓD – MITY I RZECZYWISTOŚĆ

Wiedza o społeczeństwie

Głód i niedożywienie jako problem współczesnego świata.

Afryka jest najbiedniejszym kontynentem na kuli ziemskiej, dotkniętym wieloma plagami – takimi jak malaria oraz AIDS – a także miejscem, gdzie największa część ludności cierpi niedożywienie lub nawet głód.

Jedna ósma ludnośc...

Biologia

Głód na świecie

Głód na Świecie
? Co 3,6 sekundy ktoś umiera z głodu.
? Ok. 815 milionów ludzi w świecie cierpi głód i niedożywienie.
? Tylko w 32 z 99 badanych przez FAO krajów rozwijających się zanotowano w minionych 10 latach spadek il...

Wiedza o społeczeństwie

Głód na świecie

Głód na świecie

Głód jest to zjawisko niedożywienia, w którym przez jakiś czas człowiek nie otrzymuje pokarmu. Ludzie nie posiadający wykształcenia nie mają pracy, wiec nie mają jedzenia. Z pewnością nikt nie lubi jak się id...