Migracje ludności na świecie - referat

Migracja ludności na świecie

Spis treści:
1. Wprowadzenie
2. Podział migracji
3. Przyczyny migracji
4. Skutki migracji
5. Formy migracji
6. Mobilność ludności
7. Modele migracji
8. Tendencje w migracji
9. Emigracja Polaków
10. Pojęcia

1. Migracja (z łacińskiego migratio – wędrówka) - przemieszczanie się ludności mające na celu zmianę miejsca pobytu.

2. Migracje dzielą się ze względu na:
a) zasięg:
- wewnętrzne
- zewnętrzne

b) trwałość:
- stałe
- okresowe (sezonowe, wahadłowe)

c) cel:
- zarobkowe
- polityczne
- religijne
- rodzinne

d) decydujące czynniki:
- przymusowe
- dobrowolne

Kierunki migracji wewnętrznych:
- ze wsi do miasta
- z miasta do wsi
- ze wsi do wsi
- z miasta do miasta
- międzywojewódzkie
- wewnątrzwojewódzkie
- międzypowiatowe
- wewnątrzpowiatowe

Kierunki migracji zewnętrznych:
- emigracja
- imigracja
- reemigracja
- repatriacja
- deportacja
- uchodźstwo
- ewakuacja
- przesiedlenie

3. Przyczyny migracji:
- poprawa warunków życia
- znajdowanie pracy
- schronienie przed prześladowaniami politycznymi
- tolerancja dla własnych poglądów
- pielgrzymki do miejsc kultu (charakter religijny)
- konflikty religijne
- wyjazdy turystyczne i służbowe
- przesiedlenia z obszarów klęsk żywiołowych
- powstawanie nowych ośrodków przemysłu
- odkrycia geograficzne
- zmiana granic

Podział:
- wypychające - wywołują chęć opuszczenia danego miejsca
- przyciągające - dają jakąś alternatywę i skłaniają do przyjazdu do danego miejsca.

4. Skutki migracji:
- zmniejszenie przyrostu rzeczywistego
- drenaż mózgów
- rozbicie rodzin
- starzenie się społeczeństwa
- promocja kraju za granicą
- złagodzenie bezrobocia w kraju

5. Formy migracji:
- emigracja
- imigracja
- reemigracja
- uchodźstwo
- ewakuacja
- repatriacja
- przesiedlenie (transfer)
- deportacja

6. Mobilność ludności - skłonność do zmiany miejsca zamieszkania wykazuje znaczne różnice. Do najwyższych należy mobilność ludności w Stanach Zjednoczonych, niższa jest w Europie Zachodniej, a bardzo niska w Polsce. Duża mobilność ludności przyczynia się do zmniejszenia różnic społecznych i ekonomicznych pomiędzy regionami, oraz do zmniejszenia bezrobocia.

Niska mobilność ludności spowodowana jest barierami:
- politycznymi
- językowymi
- kulturowymi
- infrastrukturalnymi

7. Modele migracji:
a) klasyczny - państwo zachęca migrantów i zapewnia im obywatelstwo. Najczęściej dotyczy to tzw. „narodów imigrantów”: USA, Kanady, Australii.

b) kolonialny - dotyczy dawnych imperiów kolonialnych, głównie Wielkiej Brytanii i Francji. Faworyzuje imigrantów z dawnych kolonii kosztem tych z innych krajów.

c) gastarbeiterów - zakłada politykę przyjmowania imigrantów jako pracowników na określony czas, bez udzielania im obywatelstwa (nawet pomimo długotrwałego pobytu w kraju). Przykładem są tu Niemcy, Szwajcaria i Belgia.

d) imigracja nielegalna - samowolne przekraczanie granicy bądź też pozostawanie w kraju przyjazdu po upływie terminu np. wizy turystycznej.

8. Tendencje w migracji:
- nasilenie - migracje będą liczniejsze niż kiedykolwiek przedtem
- zróżnicowanie - brak możliwości określenia konkretnych fal migracji (np. emigracja zarobkowa), imigranci będą należeć do bardzo różnych grup społecznych i etnicznych
- globalizacja - migracje stopniowo obejmą cały świat, wiele krajów będzie źródłem i celem migrantów
- feminizacja - większość migrantów będą stanowiły kobiety

9. Emigracja Polaków
Główne kraje emigracji Polaków (dane na 2011)
- Niemcy 72,7%
- USA 10,0%
- Kanada 5,0%
- Austria 3,4%
- Australia i Oceania 1,3%
- Francja 1,2%
- Włochy  1%
- Wielka Brytania 0,7%
- Holandia 0,7%
- Pozostałe 4%

10. Pojęcia:
a) migracja - zmiana miejsca pobytu przez określoną liczbę ludności
b) reemigracja - powrót emigrantów do ojczyzny po dobrowolnym jej opuszczeniu
c) imigracja - przyjazd obywateli obcych państw do danego kraju i osiedlenie się w nim
d) emigracja (wychodźstwo) - wyjazd obywateli z kraju za granicę i osiedlenie się w innym państwie
e) przesiedlenie (transfer) - przesiedlenie obywateli danego państwa w ramach jego granicy
f) repatriacja - powrót osób przebywających przymusowo dłuższy czas poza granicami swego kraju do ojczyzny, powrót emigrantów do kraju pochodzenia z przywróceniem praw obywatelstwa (powrót uchodźców, jeńców i przesiedleńców)
g) deportacja - przekazanie danemu kraju nielegalnych imigrantów, którzy przybyli z jego terytorium
h) ewakuacja - zorganizowana przez państwo w celu uniknięcia spodziewanego zagrożenia
i) uchodźstwo – ucieczka
j) obszary emigracyjne - obszary, z których ludność wyjeżdża do innego państwa. Najczęściej są to obszary o niskim poziomie rozwoju gospodarczego lub w trakcie konfliktów militarnych.
k) obszary imigracyjne - państwa, do których napływa ludność z innych państw. Są to kraje o wysokim poziomie rozwoje gospodarczego (USA, Australia, Kanada, Japonia, Niemcy, Francja i Wielka Brytania).
l) drenaż mózgów - emigracja ludzi dobrze wykształconych do krajów wysoko rozwiniętych, kraje te  oferują im bowiem lepsze warunki materialne i zawodowe

Praca w załączniku w formie prezentacji multimedialnej.

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Australia - referat

Budowa geologiczna.
Zachodnią część Australii stanowi platforma prekambryjska. Jej podłoże jest zbudowane ze skał metamorficznych i magmowych, sfałdowanych, a następnie zdenudowanych. Na większej części podłoża leży pokryw...