Wirusy, bakterie.


WIRUSY
Wirusy są tworami znajdującymi się na pograniczu materii ożywionej i nieożywionej. Pochodzenie wirusów jest niejasne. Istnieje kilka hipotez tłumaczących istnienie wirusów.
Są prymitywną, niekomórkową formą życia.
Stanowią wysoko wyspecjalizowaną grupę pasożytów.
Są fragmentami kwasu nukleinowego, które wydostały się z komórki.
Ich wielkość wynosi od 5 do 275 nanometrów (1 nm = 0,001 mikrometra; 1 mikrometr = 0,001 mm). Odkryto je w 1892 r., a wyizolowano w 1935 r. Nie mają budowy komórkowej. Cząstka wirusa składa się z dwóch części: otoczki białkowej, nazywanej kapsydem, zajmującej ok. 95% części wirusa oraz kwasu nukleinowego, nazywanego genomem, zajmującego ok. 5 % części wirusa. Wirusy mogą mieć różne kształty, np. spiralne, bryłowe. Wszystkie wirusy są pasożytami, które w stanie wolnym nie wykazują cech życia. Wyróżniamy:
wirusy roślinne, zawierające w genomie RNA,
wirusy zwierzęce, zawierające DNA lub RNA,
wirusy bakterii, nazywane bakteriofagami, zawierające w genomie DNA.
Wirusy danego typu porażają zwykle specyficzne dla nich części organizmu gospodarza. Wirusy do wnętrza organizmów dostają się:
wykorzystując istniejące uszkodzenia w powłokach ciała i komórki,
wprowadzane są przez owady,
reagują chemicznie ze ścianą komórkową, błoną komórkową.
U organizmów wielokomórkowych rozprzestrzeniają się za pośrednictwem plazmodesm (wypustek cytoplazmatycznych) u roślin, lub płynów ustrojowych u zwierząt.
Wirusy nie mają układów enzymatycznych, nie są zdolne do samodzielnego odtwarzania informacji genetycznej. Wykorzystują w tym celu komórkę żywiciela, naruszając jej metabolizm i powodując syntezę wirusowego kwasu nukleinowego i białka. Proces ten nazywamy namnażaniem wirusów.
Przebiega on w następujących etapach:
Adsorpcja – wirusy łączą się z receptorami na powierzchni komórki.
Wnikanie – wirus przedostaje się do wnętrza komórki.
Replikacja – powstają nowe genomy wirusa.
Składanie – tworzenie nowych wirusów.
Uwolnienie – komórka zainfekowana ulega lizie, wirusy są uwolnione.
Zakażona komórka wytwarza białkową substancję nazywaną interferonem. Substancja ta chroni kolejne komórki przed infekcją.
Choroby wywoływane przez wirusy to:
u roślin – plamistość liści, pomarszczenie liści, guzy, tzw. mozaiki,
u zwierząt – wścieklizna, pryszczyca,
u człowieka – ospa, katar, grypa, aids, zapalenie wątroby, zapalenie opon mózgowych, różyczka, “świnka” (zapalenie przyusznych węzłów), wścieklizna.
Aktualnie najskuteczniejszym sposobem walki z wirusami są szczepionki, czyli preparaty biologiczne zawierające wirusy. Po wprowadzeniu do organizmu, powodują wytworzenie przeciwciał, działających na określone wirusy.

BAKTERIE
Wyróżniamy bakterie:
właściwe, śluzowe, krętki, nitkowate.
Bakterie mają różnorodne
kształty: kuliste, cylindryczne, spiralne. Występują
najczęściej w koloniach (grupach) jako dwoinki, gronkowce,
pakietowce, paciorkowce.
Komórka bakterii ma wielkość
od 0,2 do 80 mikrometrów i zawiera: kolistą nić DNA - tzw.
genofor, liczne rybosomy, mezosom jako centrum energetyczne,
ciała barwnikowe - tzw. tylakoidy, substancje zapasowe. Otoczona
jest błoną plazmatyczną, ścianą komórkową zbudowaną z
lipidowo-białkowej substancji oraz otoczki śluzowej. Komórka
zaopatrzona jest w fimbrie (delikatne receptory na ścianie
komórki) oraz często w
rzęski ułatwiające ruch.
Podstawowe kształty bakterii:
ziarniaki
pałeczki
laseczki
przecinkowe
krętki
paciorkowe
gronkowce
dwoinki
czworaki
sześcianki

CZYNNOŚCI ŻYCIOWE BAKTERII
Odżywianie.
U bakterii występują wszystkie możliwe sposoby zdobywania pokarmów.
Wyróżniamy dwie grupy:
autotrofy, czyli organizmy posiadające zdolności wytwarzania związków organicznych z nieorganicznych.
Do autotrofów zaliczamy:
bakterie fotosyntetyzujące, czyli wytwarzające związki organiczne w procesie fotosyntezy z wykorzystaniem energii słonecznej. Tak odżywiają się bakterie zawierające bakteriochlorofil. Są to bakterie zielone, purpurowe.
bakterie chemosyntetyzujące, które wytwarzają związki organiczne, wykorzystując energię uzyskaną z utlenienia zredukowanych substancji nieorganicznych. W zależności od utlenianego substratu wyróżniamy bakterie: wodorowe, żelazowe, siarkowe, nitryfikacyjne.
heterotrofy, czyli organizmy pobierające związki organiczne od innych organizmów (roślin, zwierząt) i wykorzystujące je dla własnych potrzeb.
Do heterotrofów zaliczamy:
saprofity (roztocza) – wykorzystują pokarm od innych martwych organizmów
pasożyty – wykorzystują pokarm od innych żywych organizmów, nazywanych gospodarzami.
Bakterie mogą istnieć w układach symbiotycznych, w których otrzymują pokarm za “korzyści wyświadczone” komórce lub organizmowi, z którym są w symbiozie, np. korzenie roślin motylkowych i bakterie brodawkowe.
Oddychanie.
Jest procesem, w którym wyzwalana jest energia potrzebna do wszelkich procesów metabolicznych.
Proces ten może przebiegać w obecności tlenu u tzw. aerobów (wówczas komórka posiada mezosom, a tworzenie energii przebiega w trzech etapach) oraz beztlenowo u tzw. anaerobów (ten sposób tworzenia energii nazywamy fermentacją, energia powstaje w mniejszych ilościach, a produktem końcowym całego procesu składającego się z jednego etapu jest np. alkohol – etanol, kwas masłowy, kwas mlekowy).
(oddychanie)
Rozmnażanie.
Bakterie w korzystnych warunkach termiczno-pokarmowych dzielą się co 30 minut. Podział nazwano amitotycznym (nie występują charakterystyczne etapy podziału dla mitozy). Stwierdzono u bakterii zjawisko koniugacji, polegające na łączeniu się dwóch komórek bakteryjnych różnych pod względem płciowym (prawdopodobnie te różnice wynikają z obecności wyrostków, nazywanych fimbriami, na zewnątrz komórki). Między tymi komórkami następuje wymiana materiału genetycznego. Nie powstaje w tym procesie potomstwo. Bakterie w warunkach niekorzystnych mogą wytwarzać przetrwalniki, nazywane endosporami, z obniżonym uwodnieniem komórki i zredukowaną aktywnością życiową.
Ruch.
Bakterie są mikroskopijnej wielkości, są lekkie, więc swobodnie przenoszą się dzięki ruchom powietrza (występują do 20 km nad Ziemią). Niektórym w poruszaniu się pomagają rzęski, śluz oraz ruchy giętkiej wydłużonej komórki.


ROLA BAKTERII
Bakterie pełnią ważną rolę w
przyrodzie i życiu człowieka, np.:
uczestniczą w procesach
glebotwórczych
prowadzą rozkład martwych
organizmów, oczyszczając Ziemię
wprowadzają pierwiastki do
obiegu, np. obieg azotu
W obiegu azotu uczestniczą
następujące bakterie:
wiążące azot atmosferyczny
(Azotobacter, Clostridium, Rhizobium),
przekształcające amoniak i sole
amonowe do azotynów (Nitrosomonas, Nitrosospira),
utleniające azotyny do azotanów
(Nitrobacter),
są pokarmem dla licznych
organizmów (wchodzą w skład łańcuchów pokarmowych),
uczestniczą w oczyszczaniu
wód i ścieków,
przebywając w przewodzie
pokarmowym zwierząt ułatwiają trawienie (bakterie
symbiotyczne),
wykorzystywane są w
gospodarce człowieka do otrzymywania kiszonek, produkcji
octu, alkoholu,
wykorzystywane w przemyśle
farmaceutycznym do produkcji antybiotyków,
wykorzystywane są w
przemyśle mleczarskim przy produkcji jogurtów,
kefirów,
wykazują również
działanie negatywne, wywołując liczne choroby.
Choroby wywoływane przez bakterie:
u roślin np.: mokra zgnilizna, czarna
nóżka, rak bakteryjny drzew, parch bakteryjny,
u zwierząt np.: nosacizna,
wąglik, gruźlica, zgnilec pszczół,
u człowieka np.: trąd,
dżuma, angina, gruźlica, tężec, kiła, rzeżączka,
salmonelloza, zatrucia jadem kiełbasianym, zapalenie opon
mózgowych.
Najskuteczniejszą formą obrony
przed bakteriami są antybiotyki (substancje wytwarzane przez
niektóre bakterie i grzyby powodujące hamowanie wzrostu innych
bakterii). Antybiotyki blokują rybosomy, organelle produkujące
białko danej komórki, uniemożliwiając tworzenie potomnych
komórek bakteryjnych.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Choroby zakaźne czynnik chorobotwórczy : wirusy bakterie pierwotniaki wypisz jednostkę chorobową podaną z tych przykładów : wirusy, bakterie, pierwotniaki

Choroby zakaźne czynnik chorobotwórczy : wirusy bakterie pierwotniaki wypisz jednostkę chorobową podaną z tych przykładów : wirusy, bakterie, pierwotniaki...

Biologia

wirusy bakterie jakie sa różnice i podobieństwa przeczytaj zamieszczone poniżej hasła wykorzystywane w akcjach związanych z zapobieganiem uzależnieniom. Obok kazdego hasła zapisz do jakiej grupy osób jest ono skierowane . Nie pal przy mnie-.............

wirusy bakterie jakie sa różnice i podobieństwa przeczytaj zamieszczone poniżej hasła wykorzystywane w akcjach związanych z zapobieganiem uzależnieniom. Obok kazdego hasła zapisz do jakiej grupy osób jest ono skierowane . Nie pal przy mni...

Biologia

Próchnica zębów jest chorobą wywoływaną przez wirusy bakterie czy grzyby!?!

Próchnica zębów jest chorobą wywoływaną przez wirusy bakterie czy grzyby!?!...

Biologia

Ciało człowieka jest nieustannie atakowane przez mikroorganizmy chorobotwórcze: wirusy, bakterie, pierwotniaki i grzyby. Aby przeciwdziałać ich wnikaniu organizm posiada skomplikowany system obronny. Wykaż związek dwóch cech budowy układu oddechowego c

Ciało człowieka jest nieustannie atakowane przez mikroorganizmy chorobotwórcze: wirusy, bakterie, pierwotniaki i grzyby. Aby przeciwdziałać ich wnikaniu organizm posiada skomplikowany system obronny. Wykaż związek dwóch cech budowy układ...

Biologia

Jakie organizmy są najmniejsze spośród wszystkich organizmów? wirusy, bakterie, protisty czy glony ?

Jakie organizmy są najmniejsze spośród wszystkich organizmów? wirusy, bakterie, protisty czy glony ?...

Biologia

Wymień przykłady chorób człowieka powodowanych przez wirusy, bakterie, protisty i pasożyty zwierzęce.

Wymień przykłady chorób człowieka powodowanych przez wirusy, bakterie, protisty i pasożyty zwierzęce....