Komórka - funkcje organelli komórkowych

Komórka podstawowe wiadomości


Komórka jest to najmniejsza forma strukturalna i funkcjonalna wszystkich organizmów żywych.

Wyróżniamy 2 typy komórek
Eukariotyczną - zawierającą jądro komórkowe. Występuje w formie jarówno jedno- i wielokomórkowej.

Prokariotyczną - nie posiada jądra komórkowego. Występuje w formie jednokomórkowej i mimo że jej budowa jest bardzo prosta, spełnia wszystkie czynności życiowe. Do prokariota zaliczamy bakterie i sinice. Funkcje jądra spełnia kuliście zwinięta nić kwasu deoksyrybonukleinowego. Funkcje oddechowe pełnią mezosomy. U fotosyntetyzujących bakterii i sinic występują ciałka chromatoforowe. Niektóre bakterie mają także organelle ruchu

Funkcjonowanie organelli komórkowych
- Błona komórkowa oddziela komórkę od otoczenia umożliwia kontakt ze środowiskiem transport substancji z i do komórki
- Cytoplazma wypełnia wnętrze komórki jest środowiskiem reakcji chemicznych zawiera cytoszkielet
- Jądro komórkowe zawiera materiał genetyczny steruje metabolizmem komorki umożliwia prawidłowy podział komórki
- Mitochondriom dostarcza komórce energii
- Siateczka śródplazmatyczna rozdziela wnętrze komórki na obszary umożliwia transport niektórych substancji szorstka: synteza białek gładka: produkcja lipidów, metabolizm tłuszczów
- Aparat golgiego w kom. Roślinnej: uczestniczy w produkcji celulozy uczestniczy w przetwarzaniu białek i lipidów
- Rybosomy synteza białek
- Lizosom zawiera enzymy trawienne uczestniczy w likwidacji uszkodzonego elementów komórek
- Wici, rzęski, nibynóżki umożliwiają ruch
- Wodniczki tętniąca- odpowiadają za wydalanie i osmoregulacje pokarmowe- przebiegają w nich procesy trawienne odpowiadają za turgor( kom roślinne) jest magazynem różnych substancji
- Chloroplasty przeprowadzają proces fotosyntezy
- Ściana komórkowa nadaje kształt komórce zwiększa jej wytrzymałość jest dodatkowym elementem ochronnym

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Komórka. Budowa i funkcje organelli komórkowych; porównanie komórek prokariotycznych i eukariotycznych

Porównanie komórek prokariotycznych i eukariotycznych

1. Komórka prokariotyczna:
Charakteryzuje się brakiem jądra komórkowego. DNA znajduje się w pewnym rejonie cytoplazmy, nie oddzielony od niej błoną. Cząsteczki DNA w więks...

Biologia

Korealcje między budową a pełnioną funkcją organelli komórkowych

Na początku może najprostsze pytanie. Czym są: komórka i organelle komórkowe? A więc komórka jest to podstawowa jednostka funkcjonalna i strukturalna każdego żywego organizmu. Odkrył ją Robert Hook. Różnią się one między sobą kszta...

Biologia

Komórka oraz funkcje organelli komórkowych

Pobierz zalącznik - zawiera rysunki poszczególnych komórek...

Biologia

Korelacje między budową a pełnioną funkcją organelli komókrowych

Na początku może najprostsze pytanie. Czym są: komórka i organelle komórkowe? A więc komórka jest to podstawowa jednostka funkcjonalna i strukturalna każdego żywego organizmu. Odkrył ją Robert Hook. Różnią się one między sobą kszta...

Biologia

Rola organelli komórkowych.

Organella jest to alternatywne spolszczenie łacińskiej nazwy terminu organellum.
W komórkach prokariotycznych jest stosunkowo niewiele typów organelli. Najważniejsze to genofor (materiał genetyczny w postaci kolistej cząsteczki DNA) rybo...