Orientacja Proaustriacka i Prorosyjska.

Orientacja Proaustriacka- na czele stał Józef Piłsudski, wrogiem była Rosja a celem: Piłsudski uważał Rosje za głównego wroga Polski. Po wybuchu wojny zamierzał wkroczyć na teren zaboru rosyjskiego wywołał tam powstanie i na wyzwolonym obszarze utworzyć zalążek niepodległego państwa.

Orientacja Prorosyjska- na czele stał Roman Dmowski, wrogiem były Niemcy a celem: Dmowski uważał Niemcy za największego wroga Polski. Przekonywał że związek z państwami centralnymi utrwali rozbiory. Natomiast przymierze z Rosja miało zaowocować zjednoczeniem ziem polskich pod berłem cara, uznawał to za pierwszy krok ku niepodległości.

Dodaj swoją odpowiedź
Historia

Orientacje polityczne i formacje zbrojne na ziemiach polskich w latach 1914-18. Orientacja prorosyjska, proaustryjacka i rewolucyjna. Odziała polskich formacji zbrojnych w czsie I wojny światowej.

Wybuch działań wojennych w sierpniu 1914 r. tchnął nowe życie w sprawę polską. Po raz pierwszy od 1762r. Berlin był w stanie wojny z Petersburgiem. Solidarność mocarstw rozbiorowych została przełamana. Polska stała się sceną, na któr...

Historia

Sprawa polska w I wojnie światowej

Sprawa polska w I wojnie światowej

Orientacje polityczne
Konflikty między wielkimi mocarstwami w początkach XX wieku wskazywały, że wojna między nimi jest nieunikniona. Ponieważ sytuacja ta dotyczyła również mocarstw zaborczyc...

Historia

Sprawa polska podczas I wojny światowej.

Z chwilą wybuchu wojny w 1914 r. ziemie polskie musiały stać się głównym teatrem działań wojennych na wschodzie, ponieważ stykały się tam granice wrogich sobie bloków- Trójprzymierza i Trójporozumienia. Do armii każdego z państw zabo...

Historia

Historia polski XX wieku

dodałem plik worda i tam jest opracowana ściąga z historii polski XX wieku, czyli to samo co poniżej tylko gotowe do drukowania i wycinania.
Orientacje niepodległościowe przed 1914r. Przed wybuchem I wojny światowej zrodziły się dwie ko...

Historia

Sprawa Polska w czasie I Wojny Światowej.

Wybuch pierwszej wojny światowej, kładący kres względnie pokojowemu rozwojowi
Stosunków społeczno – politycznych w skali międzynarodowej, oznaczał – rzecz jasna –doniosły w skutkach przełom również w dziejach narodu polskiego....