Tkanka nabłonkowa

Tkanka nabłonkowa.

Główną funkcją tkanki nabłonkowej jest osłanianie ciała zwierzęcia od środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego ( np. osłania jelito). Tworzy ona pokrycie ciała, wyściela światło jelita i naczyń krwionośnych. Tkanka nabłonkowa tworzy twory rogowe, np. pióra, paznokcie, łuski, rogi. Niektóre komórki nabłonka przekształciły się w komórki gruczołowe zdolne do wytwarzania różnych substancji. Na przykład wytwarzają gruczoły mleczne, potowe, łojowe, zapachowe.

U kręgowców tkanka nabłonkowa jest wielowarstwowa, a u bezkręgowców jednowarstwowa.

Cechą tej tkanki jest zwarty układ komórek i stosunkowo niewielka ilość łączącej je substancji międzykomórko-wej. Tkanka nabłonkowa pełni funkcje: ochronną, wydzielniczą, chłonną i zmysłową. Nabłonek okrywa ciało zwierzęcia, wyścieła jamy i prze-wody, naczynia krwionośne i chłonne. Tkanka ta chroni leżące pod nią komórki przed uszkodzeniami mechanicznymi, działaniem szkodli-wych związków chemicznych, bakteriami, a także przed wysychaniem.

Tkankę nabłonkową dzielimy na kilka typów w zależności od kształ-tu komórek oraz funkcji, jaką spełnia. Są to: nabłonek jednowarstwowy, nabłonek wielowarstwowy i nabłonek gruczołowy.

Komórki tworzące nabłonek jednowarstwowy mogą być płaskie z jądrem położonym centralnie, sześcienne o podobnej topografii jądra oraz cylindryczne (walcowate), tworzące jeden lub wiele sze-regów i mające jądro położone asymetrycznie. Komórki nabłonka cylin-drycznego (walcowatego) mogą mieć na powierzchni charakterystyczne wypustki cytoplazmatyczne tworzące migawki.

Uwzględniając wymienione cechy budowy nabłonek jednowarstwo-wy dzielimy na płaski , (wyścieła np. naczynia krwionośne i pęcherzyki płucne), sześcienny, (występuje np. w prze-wodach gruczołowatych), cylindryczny (walcowaty), (występuje np. w jelitach), wieloszeregowy z migawkami.

Nabłonek wielowarstwowy zbudowany jest zazwyczaj z kilku lub kilkunastu warstw komórek, przy czym, w zależności od warstwy komórek leżących na powierzchni, wyróżniamy nabłonek wielo-warstwowy piaski, (np. w jamie ustnej, przełyku, skórze):

sześcienny (np. w przewodach niektórych gruczołów) i przejścio-wy, (np. w przewodach moczowych).

Nabłonek gruczołowy jest zespołem komórek mających zdolność produkowania określonej wydzieliny i tworzących tzw. gru-czoł. Wydzielina może być produkowana do przewodu odprowadzającego (gruczoł zewnątrzwydzielniczy) lub bezpośrednio do naczyń krwio-nośnych (gruczoł wewnątrzwydzielniczy). Gruczoły zewnątrzwydzielnicze mogą mieć różną budowę. Wyróżniamy wśród nich gruczoły śródnabłonkowe oraz pozanabłonkowe. Pierwsze z nich stanowią zazwyczaj pojedyncze komórki leżące w obrębie nabłonka, np. nabłonek pęcherzyka żółciowego. Gruczoły pozanabłonkowe zatracają stopniowo łączność z nabłonkiem i tworzą ciało gruczołu w warstwach głębszych. Ze względu na budowę gruczoły dzielimy na cewkowe, pęcherzy-kowe i cewkowo-pęcherzykowe

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

1.Do podanych nazw tkanek zwierzęcych dopisz funkcje, które pełnią. Tkanka chrzęstna Tkanka mięśniowa Krew Tkanka nabłonkowa Tkanka kostna 2.Obok zdań zawierających prawdziwe informacje wpisz litere P, a obok zdań falszywych litere F 1. parzydełkow

1.Do podanych nazw tkanek zwierzęcych dopisz funkcje, które pełnią. Tkanka chrzęstna Tkanka mięśniowa Krew Tkanka nabłonkowa Tkanka kostna 2.Obok zdań zawierających prawdziwe informacje wpisz litere P, a obok zdań falszywych litere ...

Biologia

Tkanka nabłonkowa i mięśniowa

Tkanka- zespół komórek o podobnym pochodzeniu, podobnej budowie,pełniących w organizmie tę samą funkcję.

Tkanki zwierzęce powstają w rozwoju zarodkowym, w czasie procesu histogenezy. Wyróżnia się tkankę: nabłonkową, łączn�...

Biologia

Podaj przykłady narządów, w których występuje tkanka: nabłonkowa, łączna, mięśniowa i nerwowa

Tkanka nabłonkowa


- naczynia krwionośne i pęcherzyki płucne
- zewnętrzna warstwa skóry
- jama ustna
- pochwa
- przewód pokarmowy; odcinki wydzielnicze gruczołów
- kanaliki nerkowe i przewody gruczołów
...

Biologia

Tkanka nabłonkowa

Tkanka nabłonkowa - jedna z podstawowych tkanek zwierzęcych. Zawiązki nabłonka pojawiają się już w stadium blastuli, ale może się różnicować znacznie później, z z tkanek zarodkowych: ektodermy, endodermy, albo (zależnie od grupy syste...

Anatomia

Tkanka nabłonkowa - definicja

Jest tkanką zwartą, tzn. , że nie ma praktycznie między komórkami substancji międzykomórkowej. Tkanka nabłonkowa-nabłonek.

Podział tkanki nabłonkowej:

1. nabłonek pokrywający - rola takiego nabłonka to okrywanie i chr...