Ruchy ziemi i skutki z tym związane

Ruch obrotowy ziemi - to ruch ziemi wokół własnej osi odbywa się on w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Pełny obrót trwa 24 h 56 min. i 4 sek.

Skutki ruchu obrotowego:
• występowanie dnia i nocy
• spłaszczenie ziemi przy biegunach
• pozorny ruch sklepienia niebieskiego
• zmiana wysokości słońca nad widnokręgiem

- ruch wirowy "wymusza" rachubę czasu.

- południe słoneczne - jest wtedy, gdy słońce góruje nad widnokręgiem punkty położone na tym samym południku mają w tym samym czasie południe słoneczne

- czas słoneczny - określany na podstawie położenia słońca nad horyzontem inaczej czas miejscowy.
- czas strefowy – podzielony jest na 24 strefy. Każda strefa liczy 15o dług. geogr.
- czas urzędowy – czas wprowadzony na podstawie zarządzenia władz

Przekraczając linię zmiany daty z półkuli wsch na zach zyskujemy 1 dzień. Przekraczając linię zmiany daty z półkuli zach na wsch tracimy 1 dzień

- ruch obiegowy - jest to ruch wokół słońca, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, jednostajny, pełen obieg trwa 365 dni 5 godz. i 49 min.

Skutki ruchu obrotowego:
• występowanie pór roku
• zmiana wysokości słońca nad widnokręgiem w ciągu roku
• długość trwania dnia i nocy
• zmiana miejsca wsch i zach słońca w ciągu roku
• zmiana widocznych na niebie gwiazdozbiorów

21 marca i 23 września - promienie prostopadle padają na równik, na całej ziemi dzień i noc trwają po 12 h na biegunie południowym słońce zachodzi a na północnym wschodzie. Są to dwa dni równo nocy wiosennej i jesiennej

22 czerwca - promienie słoneczne padają prostopadle na zwrotnik raka (230 27’N) na półkuli północnej dzień trwa ponad 12 h, a na południowej mniej niż 12 h na biegunie północnym trwa dzień polarny a na południowym noc polarna. Jest to przesilenie letnie

22 grudnia - promienie słoneczne są prostopadle padają na zwrotnik koziorożca (230 27’N), na półkuli południowej dzień trwa więcej niż 12 h, a na północnej mniej niż 12 h na biegunie południowym trwa dzień, a na północnym noc polarna. Jest to przesilenie zimowe

Strefa podbiegunowa (zimna):
• rozciąga się między biegunem a kołem podbiegunowym (66033’)
• dzień i noc trwają od 24h do 6 miesięcy nazywamy je dniem i nocą polarną
• ujemne temperatury panują cały rok
• jest najzimniejszą a zarazem najmniejszą strefą

Strefa międzyzwrotnikowa (gorąca):
• położona jest między zwrotnikiem raka a zwrotnikiem koziorożca
• na równiku przez cały rok dzień i noc mają po 12h
• nie występują tu pory roku
• jest to najcieplejsza strefa

Strefa umiarkowana
• położona jest między 66033’ a 23027’
• występują pory roku
• zróżnicowana temperatura w ciągu roku
• w ciągu doby występuje dzień i noc

Dodaj swoją odpowiedź
Geografia

Wpływ zmian klimatycznych na życie społeczne i gospodarcze w czasach współczesnych i historycznych, skutki ekstremalnych zjawisk atmosferycznych

Aby zrozumieć mechanizmy powstawania niektórych zjawisk w przyrodzie, należy przynajmniej w podstawowym stopniu poznać budowę Ziemi a także otaczającej ją atmosfery. To, co dzieje się we wnętrzu naszej planety ma swój oddźwięk na jej po...

Geografia

I Równowaga ekologiczna w systemie przyrodniczym Ziemi

I Równowaga ekologiczna w systemie przyrodniczym Ziemi

Klęski żywiołowe jako zakłócenia równowagi ekologicznej.

Pytania:
1. Jaka jest przyczyna trzęsień ziemi?
2. Wyjaśnij warunki tworzenia się cyklonów?

Geografia

Scharakteryzuj czynniki rzeźbotwórcze ziemi.

PLAN PRACY

1. PROCESY EGZOGENICZNE


a) Wietrzenie

• wietrzenie mechaniczne
• wietrzenie chemiczne
• wietrzenie biologiczne

b) Działalność wód podziemnych (zjawiska krasowe)

• kras...

Geografia

Czynniki kształtujące powierzchnię Ziemi

Rzeźba powierzchni Ziemi zmienia się pod wpływem oddziaływania na nią różnych sił rzeźbotwórczych. Można je podzielić na:

- zewnętrzne (egzogeniczne) dążące do zrównana powierzchni

- wewnętrzne (endogeniczne) poch...

Geografia

Ruchy endogeniczne

Procesy endogeniczne – zespół zjawisk i procesów prowadzących do tworzenia się i zmian form rzeźby terenu. Zachodzą dzięki energii pochodzącej z wnętrza skorupy ziemskiej. Przejawiają się w geologicznych procesach powstawania sk...