Atom i cząsteczka - pytania sprawdzające

Jak zbudowana jest materia?
Materia ma budowę ziarnistą i składa się z maleńkich cząsteczek będących w ciągłym ruchu.

Co to jest atom?
Atom jest najmniejszą cząstką pierwiastka. Atom składa się z jądra i elektronów. Jądro zawiera nukleony, czyli protony i neutrony.

Co to jest masa atomowa?
Masa atomu wyrażona w atomowych jednostkach masy (u)

Co to jest masa cząsteczkowa?
Masa cząsteczki wyrażona w atomowych jednostkach masy (u)

Co to jest atomowa jednostka masy?
Jest to 1/12 masy atomu węgla.

O czym mówi prawo zachowania masy?
Łączna masa substratów biorąca udział w danej reakcji chemicznej jest równa łącznej masie powstałych wyniku tej reakcji produktów.

O czym mówi prawo stałości składu związku chemicznego?
Stosunek mas składników w związku chemicznym jest wielkością stałą.

Jak zbudowany jest atom pierwiastka?
Atom składa się jądra i elektronów. Jądro atomowe zawiera protony i neutrony.

Co to są i jakie mają cechy cząstki wchodzące w skład atomów?
Protony - cząstki podstawowe, składniki jadra atomowego o ładunku dodatnim (+)
Neutrony - czastki podstawowe, składniki jadra atomowego o ładunku neutralnym (brak ładunku) (0)
Elektrony - czastki podstawowe poruszające się wokół jadra atomowego o ładunku ujemnym (-)

Co to jest liczba atomowa (Z)?
Liczba protonów w jądrze atomowym

Co to jest liczba masowa (A)?
Liczba protonów neutronów w jądrze atomowym

Co to są izotopy?
Są to atomy tego samego pierwiastka różniące się liczbą neutronów w jądrze.

Jakie znaczenie mają izotopy?
W lecznictwie, przemyśle, medycynie. Jako przykład możemy podać czujniki dymu, potrafią ujawnić każde zmiany w narządach. Izotopy w dziedzinie geologii są bardzo ważne. Wykorzystuje się wtedy czas połowicznego rozpadu.

Co to jest układ okresowy i jakich informacji dostarcza?
Pierwiastki występujące w przyrodzie i otrzymane sztucznie, uporządkowane według wzrastającej liczby atomowej. Położenie pierwiastka w układzie okresowym i znajomość liczby atomowej pierwiastka pozwala na uzyskanie szeregu informacji o pierwiastku i jego związkach.

O czym mówi prawo okresowości?
Właściwości fizyczne i chemiczne pierwiastków, uporządkowanych zgodnie ze wzrastającą liczba atomowa (Z), powtarzają się okresowo.

W jaki sposób atomy łączą się ze sobą, dając cząsteczki?
Atomu łącza się za pomocą wiązań chemicznych, które powstają dzięki oddziaływaniom elektronów walencyjnych.

Jakie znasz rodzaje wiązań chemicznych?
Wiązania chemiczne to wiązania kowalencyjne (atomowe) między atomami tego samego pierwiastka o dużej elektro ujemnosci powyżej(2) Polega na powstaniu wspólnej pary elektronowej.

Wiązania kowalencyjne spolaryzowane - powstaje między pierwiastkami o dużej elektroujemności, ale nieznacznie różniącej się polega na tworzeniu wspólnej pary elektronowej przesuniętej w kierunku pierwiastka bardziej elektroujemnego. Powstała cząsteczka ma budowie biegunowej i wiązania jonowe powstaje między pierwiastkami o dużej różnicy elektroujemności (1,7).Polega na tym ze pierwiastki o niskiej elektroujemności oddają elektron pierwiastku o wysokiej elektroujemności. Powstają cząsteczki obdarzone ładunkiem elektrycznym

Cząsteczki obdarzone ładunkiem elektronowym to jony
- jon dodatni to kation +
- jon ujemny to anion -
oddziaływanie między dodatnim kationem a ujemnym anionem nazywamy wiązaniem jonowym.

Co to jest wartościowość?
Liczba wiązań, za których pomocą atomy łączą się ze sobą, lub ładunek jonu.

Co to są wzory sumaryczne i strukturalne związków chemicznych?
Wzór sumaryczny - wzór uwzględniający tylko rodzaj i liczbę atomów,
Wzór strukturalny (kreskowy) - wzór uwzględniający rodzaj, liczby atomów oraz liczby wiązań chemicznych.

Co to jest równanie reakcji chemicznej?
Zapis przebiegu reakcji za pomocą symboli pierwiastków wzorów związków chemicznych.

Dodaj swoją odpowiedź