Wody powierzchniowe i podziemne

Wody powierzchniowe i podziemne

Głównym elementem sieci wód powierzchniowych Pragi jest Wisła. Do niej odprowadzane są wody a licznych kanałów melioracyjnych osuszających taras zalewowy oraz wilgotne fragmenty tarasu nadzalewowego. Największym kanałom i ich budowniczowie nadali nazwy własne np. Nowe Ujście, Nawa Ulga, Wystawowy, Wawerski, Bródnowski. Malowniczym elementem sieci wód powierzchniowych są jeziora powstałe w porzuconych przez Wisłę starorzeczach. Największe z nich jest jezioro Kamionkowskie; mniejsze to jeziora na Gocławiu i Przyczółku Grochowskim. Woda gruntowa występuje w tej części Warszawy na głębokości od 0m (np. w Zakole Wawerskim) do 6 - 8 m (w obrębie wydm w Rembertowie i Wawrze). Na płytkie zaleganie wody podziemnej wskazuje między innymi występowanie torfów (płytkich i głębokich (można je obserwować np. w Zakolu Wawerskim, Olszynce Grochowskiej oraz na osuszonych obecnie łąkach Zacisza i Bródna).

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Co to są wody powierzchniowe i podziemne ? Co to jest woda mineralna?

Co to są wody powierzchniowe i podziemne ? Co to jest woda mineralna?...

Geografia

Wody powierzchniowe i podziemne.

Woda występuje zarówno na powierzchni ziemi, jak i w skałach podłoża. Wody dzielimy więc na powierzchniowe i podziemne. Do wód powierzchniowych zaliczamy rzeki, jeziora oraz bagna. Wody podziemne wpływają na powierzchnię, tworząc źródł...

Geografia

Wody powierzchniowe i podziemne Polski

Do zasobów wodnych Polski należą wody powierzchniowe, czyli rzeki, jeziora, stawy i bagna, a także wody podziemne.

Rzeki
Największa polską rzeką jest Wisła. Powstaje z połączenia dwóch potoków, Białej i Czarnej Wisełki, kt...

Geografia

Wody lądowe Polski

Wody lądowe


Wody powierzchniowe i podziemne stanowią ważny składnik środowiska przyrodniczego kraju, a ich występowanie jest współzależne z rzeżbą, budową geologiczną i klimatem.

Wody lądowe dzielimy na:
Biologia

Zanieczyszczenia powietrza i sposoby ich usuwania, zanieczyszczenia wody i sposoby ich usuwania

ZANIECZYSZCZANIE POWIETRZA

Powietrze – mieszanina gazów tworząca atmosferę ziemską; składa się z azotu (ok. 78%), tlenu (ok. 21%), gazów szlachetnych, dwutlenku węglu, pary wodnej i innych. Skroplone powietrze służy do otrzymywa...