Kwasy i sole - wzory chemiczne i nazwy

Kwasy
H2SO4 - Kwas siarkowy (VI)
H2SO3 - Kwas siarkowy (IV)
HNO3 - Kwas azotowy (V)
HNO2 - Kwas azotowy (III)
H3PO4 - Kwas fosforowy (V)
HClO - Kwas chlorowy (I)
HClO2 - Kwas chlorowy (III)
HClO3 - Kwas chlorowy (V)
HClO4 - Kwas chlorowy (VII)
HCl(aq) - Kwas chlorowodorowy
HBr(aq) - Kwas bromowodorowy
HF(aq) - Kwas fluorowodorowy
H2S(aq) - Kwas siarkowodorowy

Sole
NaCl - chlorek sodu
CuS - siarczek miedzi (II)
Cu2S - siarczek miedzi (I)
FeCl3 - chlorek żelaza (III)
Na2SO3 - siarczan (IV) sodu
Na2SO4 - siarczan(VI) sodu
Ca(NO3)2 - azotan (V) wapnia
Ca(NO2)2 - azotan (III) wapnia
AlPO4 - fosforan (V) glinu
CuSO4 - siarczan (VI) miedzi (II)
Cu2SO4 - siarczan(VI) miedzi(I)
Al2(CO3)3 - węglan glinu
FeCl3 - chlorek żelaza (III)

Dodaj swoją odpowiedź
Chemia

Jednofunkcyjne pochodne węglowodorów – kwasy, alkohole i estry

Pochodne węglowodorów są produktami, które uzyskuje się na skutek przeprowadzanej reakcji węglowodorów. Jednofunkcyjnymi pochodnymi są pochodne węglowodorów zawierające jeden rodzaj grup funkcyjnych w cząsteczce, ale nie wyklucza to, syt...

Chemia

Chemia nieorganiczna

01. Zapisz wzory sumaryczne i strukturalne następujących tlenków: tlenek potasu, tlenek miedzi (II), tlenek azotu (IV), tlenek siarki (VI).

K2O ditlenek potasu, tlenek potasu

CuO tlenek miedzi (II),

NO2 ditlenek azotu, ...

Chemia

Chemia - materiał klasy I o profilu ogólnym

Lekcja 1
Temat: Lekcja Organizacyjna.

Ułóż wzory sumaryczne związków z atomów o podanej wartościowości:

Siarczek ołowiu (II) – PbS2
Węglik glinu – Al4C3
Chlorek wapnia – CaCl2
Tlenek sodu – Na2O

Chemia

Alkohole

Powstawanie i podział alkoholi
Alkoholami nazywamy związki zawierające grupę lub grupy hydroksylowe --OH połączone z nasyconymi atomami węgla. Można je zatem uważać za pochodne węglowodorów, w których wodór podstawiony jest przez ...

Chemia

Węglowodory właściwe

Węglowodory


WĘGLOWODORY -są tozwiązki organiczne o cząsteczkach zbudowanych wyłącznie z atomów węgla i wodoru. Ogólnie dzieli się je na węglowodory acykliczne — łańcuchowe, zwane też alifatycznymi, i cykliczne — pier...