Jak napisać rozprawkę - budowa i słownictwo

Rozprawka to forma wypowiedzi, w której należy zająć stanowisko wobec określonego problemu, czy poglądu, gdzie próbujemy je uzasadnić odpowiednimi argumentami. Istnieje możliwość stosowania kontrargumentów pisania wykazującej niemożność udzielenia jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie.

Oto możliwe schematy rozprawki:
WSTĘP: Sformułowanie problemu, odwołanie się do tematu, w przypadku, gdy przytoczony został cytat, do którego musisz się odnieść- własna interpretacja przytoczonych słów.
- TEZA: sformułowanie tezy, czyli stanowiska, zdecydowanej opinii, która w rozwinięciu zostanie uzasadniona.
- HIPOTEZA: czyli sformułowanie pytań i wątpliwości, na które spróbujesz odpowiedzieć w rozwinięciu.

ROZWINIĘCIE
1. Określenie sposobu, w jaki będziesz udowadniał przyjęte stanowisko, na przykład scharakteryzowanie argumentów- wzięte z codziennego życia, z historii, literatury, z wydarzeń najnowszych (w zależności od tematu pracy).
2. Przytoczenie argumentów (min 3 argumenty)
3. Opisanie argumentów (od najmocniejszego do najsłabszego bądź odwrotnie)
4. Przytoczenie kontrargumentów (i obowiązkowo obalenie ich)

Jeśli pracę zaczęliśmy od hipotezy to w rozwinięciu musimy poszukać argumentów, które nas przekonają i pomogą nam znaleźć odpowiedź na zadane pytania we wstępie.

ZAKOŃCZENIE
1. Sformułowanie wniosków, jakie nasuwają się po przeanalizowaniu zagadnienia.
2. Ocena własnych badań (rozważań) - potwierdzenie bądź obalenie tezy a w przypadku postawionej wcześniej hipotezy teraz postawienie tezy, którą mieliśmy znaleźć

WIOSEK
Rozprawka może mieć następującą budowę:
1. Teza - wstęp
2. Argumenty (min 3) + kontrargumenty (2) i obalenie ich - rozwinięcie
3. Zakończenie, czyli potwierdzenie tezy

1. Hipoteza - wstęp
2. Argumenty (min 3) + kontrargumenty (2) i obalenie ich - rozwinięcia
3. Zakończenie - postawienie znalezionej TEZY

PAMIĘTAJ:
Jesteś już prawie absolwentem szkoły podstawowej, więc prace muszą być na poziomie absolwenta.
Wstęp i zakończenie nie mogą mieć mniej niż po 5 zdań
Każdą część pracy zaczynamy od akapitu! (za to są punkty, tzw. kompozycja pracy).

SŁOWNICTWO DO ROZPRAWKI:
Można wprowadzić do swojej pracy (a nawet wskazany jest) wstęp, który poprzedzi tezę:
- Celem moich rozważań jest…
- Celem tej pracy jest………
- Może warto najpierw zastanowić się nad znaczeniem słowa…(np. miłość, przyjaźń w zależności od tematu pracy)
- Proponuję najpierw rozważyć, czym jest ………
- Zamierzam skupić się na……..
- Problem, o którym chcę pisać…………….

Gdy formułujemy tezę, możemy na przykład używać sformułowań:
1.Kiedy zgadzamy się ze stanowiskiem zawartym w temacie pracy:
- W pełni zgadzam się z tezą sformułowaną w temacie…..
- Będę starał się bronić tezy, iż…

2. Kiedy nie zgadzamy się z przytoczonym w temacie pracy poglądem:
- Powszechnie sądzi się, że ….., ja jednak zajmuję w tej sprawie odmienne stanowisko….
- Nie mogę zgodzić się z opinią, iż……..
- Nie mogę zgodzić się z tezą zawartą w temacie……….
- Wbrew temu, co na ten temat mogliby sądzić inni, uważam , że……..
- Zamierzam polemizować z tezą zawartą w temacie…..

3. Kiedy formułujemy własną tezę:
- Jestem zadania, że ……..
- Uważam , że………….
- Sądzę, że………

W trakcie gromadzenia argumentów możemy używać sformułowań:
- Wydaje się, że……
- Jestem pewny, iż……..
- Jestem przekonana, że………
- Trudno zaprzeczyć, że…….
- Nie należy zapominać również……….
- Przytoczmy jeszcze jeden argument………..
- Dodatkowym argumentem może być………….
- Z całą pewnością……….
- Pierwszym argumentem, dowodzącym słuszności mojego rozumowania…………
- Najmocniejszym argumentem……………….

W zakończeniu rozprawki przydatne będą sformułowania:
- Z tego, co napisałam, jasno wynika, że……….
- W świetle przytoczonych argumentów oczywiste jest, iż…………..
- Jak wynika z przytoczonych argumentów……………
- Sądzę, iż udało mi się udowodnić, iż……..
- Myślę, że dowiodłem, iż……..
- Sądzę, iż przytoczone argumenty wystarczą, aby przekonać o słuszności mojego twierdzenia

Podczas pisania rozprawki powinniśmy:
1. Trzymać się z góry zaplanowanego schematu!
2. Jasno sformułować tezę!
3. Uporządkować argumenty (w zależności od ich natężenia)
4. Przytaczamy jakieś fakty tylko po to, by coś uzasadnić a NIE opowiedzieć (ten fakt)
5. Wstęp i zakończenie nie mogą brzmieć jednakowo i nie mogą być krótsze niż po 5 zdań!

POWODZENIA

Dodaj swoją odpowiedź