Biznesplan firmy spedycyjnej "SPEDPOL"SPIS TREŚCI

strpona tytułowa 1
STRESZCZENIE BIZNESPLANU
CHARAKTERYSTYKA FIRMY
ANALIZA RYNKU
Klienci
STRATEGIA MARKETINGOWA
ZARZĄDZANIE
naszym największym inwestorem jest„schenker sp.zo.o.”
INNI NASI INWESTORZY TO
NASI MENADŻEROWIE TO:
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
POLITYKA PERSONALNA
PLAN FINANSOWY

STRESZCZENIE BIZNESPLANU

„SPEDPOL S.A.”- spólka założona 23.07.1992r przez śp. Mariana Zawadzkiego.
Obecnymi akcjonariuszami są:
Jan Zawadzki (60%),
Bartłomiej Jelonek (25%)
Gabriel Zapomostowski (15%)

Zatrudniamy ponad 200 wysoko wykwalifikowanych pracowników. Dbamy o ich rozwój i integrację w ramach SZKOŁY LIDERÓW. Naszym Klientom zalew-niamy pełną obsługę logistyczno - spedycyjną i gwarantujemy odpowiednią jakość przewozu oraz to, że przesyłka zostanie dostarczona
„NA CZAS, NA MIEJSCE, NA PEWNO”.
Naszych pracowników obowiązuje przestrzeganie
ZASAD ETYCZNYCH,
które zostały wyróżnione przez Organizację Na-rodów Zjednoczonych. Mamy ponad sześćdziesięciu stałych Klientów, piętnaście oddziałów w różnych częściach Polski i 1100 – na świecie Naszym Zleceniodawcom oferujemy szeroki asortyment usług krajowych i międzynarodowych, dobranych tak, aby koszty transportu były MOŻLIWIE NAJNIŻSZE. Dysponujemy kapitałem zakładowym w wysokości 53 149 840 zł. Nasza ro-czna sprzedaż wynosi 6,9 mld Euro. Jesteśmy do-brze prosperującą jednostką gospodarczą, świad-czącą najwyższej jakości usługi.CHARAKTERYSTYKA FIRMY

Firma spedycyjna „SPEDPOL” jest spółką akcyjną o kapitale krajowym. Właścicielem i głównym akcjonariuszem (60% udziałów) jest Jan Zawadzki – prezes zarządu. Wiceprezesem i jednocześnie dyrek-torem finansowym jest Bartłomiej Jelonek (25%udziałów) oraz Gabriel Zapomostowski (15% udziałów) – zajmuje stanowisko dyrektora ds. Logistyki Lotniczej i Morskiej. Na rynku istniejemy od 23.07.1992r. Naszym założycielem jest śp. Mariusz Zawadzki. Dysponujemy kapita-łem zakładowym w wysokości 53 149 840 zł a zysk netto w tym roku wyiósł 30 000 zł. Posiadamy 10 terminali łączących ponad 30 krajów Europy. Dziennie dostarczamy ponad 23000 przesyłek krajowych i 600 – międzynarodowych. Od 1 XII 2004 roku współpracujemy z niemiecką firmą logistyczną „SCHENKER Sp.z.o.o.”. Naszymi stałymi Klientami są m.in.: „Michałek Sp.z.o.o.”, „Madagaskar S.A.”, „Dewizka Sp.z.o.o.”, „Katamaran Sp.K-A”, „Zdrówko S.A.”, „Gremlin A.G.”, „Piltzeren GmbH”, „Addamigo A.G.”, „Terra Moda Sp.z.o.o.”, „Eco Moda S.A.” i wiele innych. Mamy oddziały w: Szczecinie, Koszalinie, Gdyni, Białymstoku, Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu, Zielonej Górze, Wrocławiu, Koninie, Łodzi, Katowicach, Kielcach, Lublinie i Krakowie. Naszym podstawo-wym celem jest maksymalne dostosowanie oferowanych przez nas u-sług do potrzeb naszych Odbiorców, dlatego też każdego z nich traktu-jemy indywidualnie. Gwarantujemy dostarczanie przesyłek „NA CZAS, NA MIEJSCE, NA PEWNO”. Nie jesteśmy jednak idealni, prosimy więc wszystkich, którzy korzystają z naszych usług, aby zgłaszali wszel-kie nieścisłości jakie wynikły podczas realizacji zamówienia. Aby nasze usługi wyróżniały się spośród ofert innych operatorów logistycznych, musimy dysponować znakomicie wykształconą kadrą pracowniczą. Dla-tego też uruchomiliśmy program o nazwie SZKOŁA LIDERÓW w ra-mach którego nowoprzyjęci pracownicy zdobywają umiejętności związa-ne ze specyfiką działania firmy i jej organizacją a także z funkcjonowa-niem swoich konkretnych stanowisk pracy. „Starzy” pracownicy NATO-miast uczestniczą w organizowanych przez siebie seminariach i konfe-rencjach branżowych oraz w międzynarodowych sesjach szkolenio-wych.Wyróżniającym się finansujemy zaoczne i podyplomowe studia na wyższych uczelniach, a pracownikom, których zadania tego wymagają, organizujemy kursy języków obcych na różnych poziomach zaawanso-wania. Organizowane przez nas kursy nie tylko poszerzają wiedzę na-szych pracowników, ale również integrują ich i ułatwiają im codzienną współpracę. Ponadto nasi pracownicy są autorami ZASAD ETYCZ-NYCH, opisujących normy postępowania w ramach kultury firmy i są przez nas przestrzegane. O ich wartości świadczy fakt, iż ONZ oceniła je jako jedną z najlepszych z kilkudziesięciu zgłoszonych propozycji i zaprezentowała ją na zorganizowanym przez siebie Learning Forum Meeting w Berlinie 15.12.1994r. Jesteśmy liderami na polskim rynku spedycyjno-logistycznym. Podejmujemy inicjatywy prospołeczne i proekologiczne.
Inicjatywy prospołeczne to:
 organizacja dostaw leków, środków higienicznych, sanitarnych, arty-kułów żywnościowych na tereny objęte powodzią w 1997r,
 corocznie dowozimy prezenty mikołajkowe dla dzieci z Domu Dziec-ka w Piekarach Śl. zebrane przez Starostwo Powiatowe w Olkuszu.
 współpracujemy z PAH, jesteśmy gotowi na ich zlecenia – natura-nie darmowe
 dostarczyliśmy artykuły żywnościowe i higieniczne na ofiarom tsunami
Inicjatywy proekologiczne to:
 w naszej działalności staramy się wykorzystywać jak najwięcej su-rowców wtórnych
 samochody „SPEDPOLU” są sprawne,poddawane częstym przeglą-dom, dzięki czemu ograniczamy emisję spalin do środowiska natu-ralnego do minimum
 staramy się ograniczyć natężenie dźwięków, aby nie zakłócać spo-koju mieszkańców pobliskich osiedli
 włączamy się w akcje „DZIEŃ ZIEMI” w czasie których nasze samochody wywożą zebrane śmieci na wysypiska
 samochody z napisem „SPEDPOL” jeżdżą wyłącznie na paliwie ekologicznym
ANALIZA RYNKU


Nasza sytuacja na rynku jest stosunkowo. Utrzymujemy się na rynku mimo nie małej konkurencja z takimi firmami jak:
 „SIÓDEMKI”–S.A. z siedzibą w Lublinie; na polskim rynku od 4lat; zasięg międzynarodowy; ponad 3,4 tys przesyłek dziennie
 „SERVISCO” – sp.z.o.o. z siedzibą w Krakowie; wykwalifikowana kadra pracownicza; zasięg międzynarodowy; ponad 2,6 tys przesy-łek dziennie
 „TRANSPOL” – olkuska S.A. z siedzibą przy ul. Przemy-słowej 12; na polskim rynku od 6 lat; zasięg międzynarodowy; ponad 4,5 tys przesyłek dziennie
 „SUPER-TRANS”–S.A. z siedzibą w Grudziądzu; z ich usług korzy-sta 6 wielkich koncernów (np. ”Procter & Gamble”); zasięg między-narodowy; ponad 5 mld przesyłek w skali miesiąca
 „LOGISTICS SPEED” – sp. z.o.o., polska siedzib w Radomiu, niemiecka w Berlinie a USA w Chicago i Teksasie; ok. 170 mld prze-syłek w skali roku
 „CITY TRANS”–sp.z.o.o.; w Polsce od jednego miesiąca; a w USA od roku w Pensylwani; zajmuje się tylko magazynowaniem przesyłek, których dostarczenie na miejsce przeznaczenia zlecono innym firmom; polska siedziba znajduje się w Mrągowwie (jeden magazyn przyjmujący transportery morskie)
 „POLSKI SPEDYTOR KRAJOWY” – S.A. z Kalisza; funkcjonuje od 4 lat w Białymstoku, wyłącznie na terenie Polski; realizuje ok. 500 zleceń w ciągu dnia
Jak wskazuje statystyka i jak można wywnioskować z powyżej przedsta-wionych danych jesteśmy liderem na polskim rynku logistycznym. Zau-fało nam wiele liczących się przedsiębiorstw. Codziennie powierzają nam oni swoje mienie, dzięki czemu my zapewniamy im płynność towa-rów za pomocą różnych kanałów dystrybucji, różnymi drogami dostar-czania (morską, lotniczą i lądową – samochodową i kolejową). Jeszcze do niedawna olbrzymią konkurencją była dla nas niemiecka S.A. „SCHENKER A.G.”, jednak okazało się, iż możemy zamiast wzajemnie się „zwalczać”–współpracować, wzajemnie się uzupełniając.My „dołoży-liśmy” im pracowników - zwłaszcza kierowców, a oni nam otworzyli dro-gę na kolejne kraje Europy. Nasze 10 terminali wzbogacone zostały o kolejnych 7, zapewniających łączność z dodatkowymi 7 krajami Europy i trzema – świata (Chiny, Brazylia i Norwegia). Silną konkurencją są dla nas „LOGISTICS SPEED”, „SUPER-TRANS”, „SERVISCO”, „SIÓ-DEMKI”. 1-wsze dwie stanowią dla nas konkurencję ze wzgl. na to, że opanowały znaczną część rynku zagranicznego, przy czym SUPER-TRANS jest o tyle mniejszym konkurentem, że działa tylko w ramach magazynowania towarów. „SERVISCO” i „SIÓDEMKI” są dla nas po-ważną konkurencję,gdyż prowadzą działalność dokładnie taką samą jak my, jednak stosowana przez nie polityka cenowa jakość dostaw pozo-stawiają jeszcze wiele do życzenia. Nie są one w stanie dostosować się do indywidualnych potrzeb Klienta, przez co maleje jakość i wydajność usług. Zdarzają im się opóźnienia i znacznie częstsze nieprawidłowości w dostawach niż nam. Dodatkowo my-„SPEDPOL S.A.” gwarantuje-my wysoko wykwalifikowany personel, miłą obsługę, powiadamiamy Zleceniodawców o przeszkodach pojawiających się na drodze przesyłki do miejsca dostarczenia i staramy się zrobić wszystko, aby w przyszłoś-ci podobne zdarzenia nie miały miejsca. Nasi Klienci mogą liczyć na od-szkodowania (na piśmie) za straty wynikłe z naszej winy a w drobniej-szych sprawach oraz dla podtrzymania współpracy także na nasze fir-mowe upominki o rozsądnej wartości – NIGDY NIE PIENIĄDZE !!!
Musimy przyznać, że mamy dość dużą konkurencję.Staramy się jednak, aby jakość naszych usług równoważyła zapotrzebowanie Klientów.
Nasze przesyłki docierają do swych odbiorców
„NA CZAS, NA MIEJSCE, NA PEWNO”
Naszą konkurencję traktujemy na zasadach tzw. „zdrowej konkurencji”.
Klienci są naszą wizytówką. Współpracę z nimi traktujemy długofalowo, budując wzajemne zaufa-nie. Jesteśmy firmą z zasadami. Cechują nas:
 profesjonalizm
 przestrzeganie ZASAD ETYCZNYCH
 uczciwość
 otwartość
Kontakty z dostawcami również traktujemy długofalowo poprzez wymianę doświadczeń i poszukiwanie lepszych ro-związań dla osiągnięcia wzajemnych korzyści. Budujemy je na gruncie zaufania i partnerstwa, zachowując wysoką kul-turę osobistą i organizacyjną. Precyzyjnie określamy zasa-dy współpracy, dążąc do najlepszych wyników cenowych i jakościowych usług. Od dostawców nie przyjmujemy pre-zentów, a o ich zatrudnieniu nie może decydować osoba znajdująca się w bliskich kontaktach z oferentem produktu lub usługi.
Nasi Klienci są zadowoleni z naszych usług, co wynika z niedawno przeprowadzonej Ankieta. Pytaliśmy naszych Zleceniodawców m.in.:
 czy w ostatnim czasie korzystali z usług innych firm spe-dycyjnych, a jeśli tak, czy zadowoleni byli z ich usług (dlaczego tak lub nie)
 od jak dawna są naszymi Klientami i jak często korzystają z naszych usług
 co im się podoba w naszej działalności, a co chcieliby zmienić
 na jakiej trasie realizujemy usługę dla danego Klienta
 skąd dowiedzieli się o naszej firmie
 czy w ostatnim czasie realizowaliśmy dla danego Klienta przewozy towarów ponadgabarytowych lub mieszczących się w standardach ADR (towary niebezpieczne)
Z powyższej ankiety wywnioskowaliśmy, że w ciągu ostatniego roku przewieźliśmy ponad 4000 przesyłek znacznie przekraczających wymia-ry gabarytowe i ponad 2,5 tys przesyłek niebezpiecznych dla zdrowia, życia ludzkiego lub środowiska.
Możemy się poszczycić przewozami:Zrealizowane zamówienia
 30 stalowych konstrukcji mostu z W-wy do Włoch. Szerokość największego ładunku wynosiła 6,4m. W realizację tej usługi włączone były liczne służby drogowe i policyjne, a przygotowania do przewozu trwały ponad trzy miesiące
 kładki dla pieszych z podwarszawskiej miejscowości do W-wy na ul. Prymasa Tysiąclecia. Jej max. wymiary wynosiły: 21/4,5/4 m (dł/szer/wys)
 przęseł mostu z Zegrza do Mikołajek o wadze 40t i wymiarach 27/6m (dł/szer)
 ponad 30 kominów i kanałów wentylacyjnych gdańska Kędzierzyna Koźla do Gdańska, z których każdy ważył ok. 42t i mierzył: 13/5/6m (dł/szer/wys). Tran-sport najwyższych wymagał podnoszenia trakcji PKP, TP S.A. oraz tramwajo-wej w Gdańsku. Przejazd pod niektórymi wiaduktami był wymierzony „co do milimetra”.
 elementów kotła z Polski na Dominikanę przy pomocy bratnich firm „SCHENKER USA” i „SCHENKER DOMINIKANA”
 linii produkcyjnej z Rosji do Sudanu w warunkach ostrej zimy z przeładunkiem w Gdyni
 organizacja logistyczna dostawy 8 wozów transmisyjnych Telewizji Polskiej na „Letnie Igrzyska Olimpijskie” Ateny 2004
 ciekłego uranu z Niemiec do Nowej Zelandii
Co ciekawsze zdecydowana większość naszych Klientów dowiedziała się o nas od zaprzyjaźnionych firm (59%), 21% - obserwując zachowania konkurencji, a tylko 20% zobaczyła adres naszej strony www. na samochodzie dostawczym i zapoznała się z zamieszczonymi na niej cennikami.
Wielu Klientów korzysta z naszych usług od niemalże początku naszego istnienia (35%), 45% - od 10 – 5 lat, a 20% od 4 lat i krócej.
Wielu Klientów narzeka na wysokie ceny usług zagraniczne – wyższe niż u konku-rencji- jednak 80% z nich przyznaje, że standard tych usług jest o wiele wyższy niż u konkurencji. Niestety w tym przypadku aktualnie nie jesteśmy w stanie obniżyć cen tych usług. W wielu przypadkach wydają się one wygórowane, lecz jest to sku-tek zawyżenia podatku akcyzowego a w przypadku towarów skierowanych do Nie-mieć – zwiększenia opłat pobieranych od TIR-ów ze wzgl. na ich dużą szkodliwość dla dróg. Towary przewożone na terytorium innych państw stanowią 50% całej sprzedaży usług i są to zazwyczaj duże przesyłki gabarytowe, rzadziej ponadga-barytowe.
STRATEGIA MARKETINGOWA
Dysponujemy bogatym taborem samochodowym i wykwalifiko-wanymi pracownikami, służącymi radą i pomocą w każdej sytu-acji. Dzięki nim mamy szerokie pole w realizacji zamówień, u-trzymując pozytywne stosunki ze służbami mundurowymi, drogowymi, transporto-wymi. Nasze działania koncentrują się na Kliencie i zaoferowaniu mu takiej usługi, aby był usatysfakcjonowany. Wyznajemy tu hasło: „dostarcz przesyłkę NA CZAS, NA MIEJSCE, NA PEWNO a zyskasz stałego Klienta”.
Naszym Klientom zapewniamy:
POMOC W WYBORZE NAJLEPSZEGO SPOSOBU PRZEMIESZCZENIA PACZKI
MOŻLIWOŚĆ OPRACOWANIA PRZEWOZU KOMBINOWANEGO
OBSŁUGĘ PRZEZ ROZLEGŁĄ SIEĆ BIUR SPEDPOL
TAKI SAM STANDARD OBSŁUGI NA CAŁYM ŚWIECIE
Przykładowo: jeżeli Klient zleca nam dostarczenie dwóch przesyłek:wymiarowe(koszt 12zł) i niewymiarowej (koszt 22zł)do jednego odbiorcy,proponujemy mu „stwo- rzenie”jednej większej za którą płaci 26zł a nie 34zł jak zapłaciłby w 1-wszym wariancie.


PRZESYŁKI LĄDOWE
SPEDPOLparcels–system przewozów paczkowych na terenie Polski. Profesjonalne usługi logistyczne i informacyjne dla du-żych przedsiębiorstw.
SPEDPOLsystem–sieć połączeń linii drobnicowych wspierana systemem informatycznym. Gwarantuje szybką dostawę i plano-wanie najdogodniejszych terminów dostaw.
SPEDPOLdirect–dostarczanie przesyłek częściowych i cało-pojazdowych o wadze obliczeniowej przekraczającej 2500 kg na terenie kraju i zagranicy
PRZESYŁKI MORSKIE
SPEDPOLocean–posiadamy biura we wszystkich dużych por-tach morskich na świecie, co pozwala na szybką i elastyczną re-akcję na potrzeby Klienta. Opracujemy najdogodniejsze dla nie-go rozwiązanie i oferujemy mu pełną obsługę niemalże każdego rodzaju przesyłki. Proponujemy przewozy:
Czarterami statków tj. wynajmowanie całego statku do przewozu jednej lub kilku skomasowanych przesyłek o łącznej masie wyższej niż 5000t
Ładunków masowych tj. wymagających specjalnych statków do realizacji zamówienia (np. węgiel, zboże)
Ładunków konwencjonalnych tj. zwykłych przesyłek ładowanych do ładowni lub na konwencjonalny statek frachtowy
Ładunków pełnokontenerowych tj. przesyłek łado-wanych do lub na kontenery morskie
PRZESYŁKI LOTNICZE
SPEDPOLsky- w ramach transportu lotniczego posiadamy po-nad 300 biur przy dużych międzynarodowych lotniskach. Dyspo-nujemy samolotami pasażerskimi, towarowymi i czarterami. Ofe-rujemy Klientom najlepsze dla nich rozwiązania oraz pełną ob.-sługę przesyłek od przygotowania dokumentacji, przez przewóz po ubezpieczenia i obsługę celną.
PRZESYŁKI PONADGABARYTOWE
SPEDPOLoversizes–to paczki małe a ciężkie.Jeżeli wynik dzielenia (obok) jest niższy niż rzeczywista waga przesyłki. Gdy paczka jest dłuższa niż 3m, każde kolejne 5cm liczymy jako 5 kg. Realizując takie zlecenia zwracamy uwagę na:
uzyskanie specjalnych zezwoleń
opracowanie projektu załadunku i umocowania poszczególnych elementów
dobranie odpowiedniego zestawu transportowego
sprawdzenie trasy przewozu
PRZESYŁKI MIESZCZĄCE SIĘ W STANDAR-DACH ADR– TOWARY NIEBEZPIECZNE – dostawy tego typu podlegają przepisom Umowy europejskiej o międzynarodo-wym przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Przewozimy wszystkie rodzaje materiałów niebezpiecznych poza transportem:
luzem
w cysternach
w dużych pojemnikach do przewozu luzem (DPPL)
Przewozów ADR dokonują specjalnie przeszkoleni pracownicy w odpowiednich do tego celu przystosowanych samochodach. Prze-syłki z towarami niebezpiecznymi podlegają szczególnemu nadzo-rowi a ich transport i składowanie–wymaganiom zawartym w proce-durach Systemu Zarządzania Jakością wg. PN/ISO. Staramy się nie uszkodzić/zagiąć przesyłki, spowodować zagrożenia dla zdro-wia, życia ludzkiego bądź środowiska i innych przesyłek.
NIE PRZEWOZIMY:
MATERIAŁÓW I PRZEDMIOTÓW NIEBEZPIECZNYCH NIESPEŁ NIESPEŁNIAJĄCYCH WYMOGÓW PRZEPISÓW ADR
TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH WYSZCZEGÓLNIONYCH W PRZE PISACH ADR JAKO NIEDOPUSZCZONE DO PRZEWOZU ORAZ W PRZEPISACH KRAJOWYCH Z ZAKAZEM ICH STOSOWA-NIA,PRODUKOWANIA, WPROWADZANIA DO OBROTU I TRAN- SPORTU NA TERYTORIUM POLSKI ANI TOWARÓW O ZNACZE NIU STRATEGICZNYM WYSZCZEGÓLNIONYCH W USTAWIE Z 29.11.2000r O OBROCIE Z ZAGRANICĄ TOWARAMI, TECHNOLOGIAMI I USŁUGAMI O ZNACZENIU STRATEGICZ-NYM O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA MIMO DOPUSZCZENIA ICH DO PRZEWOZU W PRZEPISACH ADR
USŁUGI DODATKOWE
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA CELNA
INTRASAT
DEKLARACJE TRANZYTOWE NCTS
USŁUGI SPEDYCJI TARGOWEJ
USŁUGI ON-LINE
WSZYSTKIE OFEROWANE PRZEZ NAS USŁUGI MOGĄ BYĆ ŁĄCZONE, DOBIERANE TAK, ABY CAŁKOWICIE SPEŁNIAŁY OCZEKIWANIA KLIENTÓW
Jesteśmy znanym na rynku operatorem logistycznym. Świadczymy szeroki zakres usług za pośrednictwem różnych kanałów dystrybucji:
1) PRODUCENT KONSUMENT
2) PRODUCENT SPEDPOL KONSUMENT
3) PRODUCENT SPEDPOL HURTOWNIK SPEDPOL KONSUMENT
4) PRODUCENT POŚREDNIK HURTOWNIK SPEDPOL KONSUMENT
A TAKŻE WIELE INNYCH, DŁUŻSZYCH I „KOMBINOWANYCH”
Na terenie naszego kraju działa ponad 1000 naszych magazynów.Są one stale sprawdzane przez zarząd na-szej firmy oraz przez niezależne od nas jednostki, dając naszym Zleceniodawcom pewność, że ich odbiorcy otrzymają towar takiej jakości, jaki zamówili. Nasze magazyny są nieustannie monitorowane oraz posiadają niezawodny system antywłamaniowy. Jednak w razie włamania zwracamy naszym Klientom taką wartość, jaka została podana w polu „Do zapłaty” na liście przewo-zowym. Paczki na magazynach są poukładane wg. miejsca dostarczenia, ułatwiając i przyspieszając tym samym procedury związane z załadunkiem przesyłek oraz gwa-rantując ich dostarczenie „NA CZAS, NA MIEJSCE, NA PEWNO”.Magazynowanie jest bezpłatne, chyba, że wyni-ka z winy Zleceniodawcy lub zostało przez niego zle-cone.Wówczas podlega opłacie w wysokości określonej w taryfikatorze usług zamieszczonym na naszej stronie internetowej WWW.spedpol.pl oraz na WWW.schenker. com.pl i w punktach informacyjnych obu firm (Szcze-cin,Koszalin,Gdynia, Białystok, W-wa, Bydgoszcz, Poz-nań, Zielona Góra, Wrocław, Konin, Łódź, Katowice, Kielce, Lublin i Kraków).
Za wszelkie uszkodzenia powstałe w czasie transportu i magazynowania odpowiada SPEDPOL.
Ceny ustalane są wg. strategii najwyż-szej jakości,co nie oznacza jednak, że są wysokie. Kształtują się one na po-ziomie przeciętnym (w porównaniu z konkurencją), pokrywają w 100% koszty wykonania usługi, a zysk netto stanowi ok. 10% ceny każdej wyświadczonej u-sługi. W trosce o dobro Klienta często udzielamy rabatów, bonifikat,rzadziej skont–tylko wobec sta-łych zaufanych Zleceniodawców.
Uważamy, że „dobry produkt rekla-muje się sam”, dlatego też nie mu-simy stosować zbyt wielkich Nakła-dów pieniężnych na ten element marketingu.
Nasze działania promocyjne to:
WYKSZTAŁCENI, INTELIGENTNI, UMIEJĄCY SIĘ STOSOWNIE DO SYTUACJI ZACHOWAĆ PRACOWNICY
logo firmy umieszczone na samochodach rozwożących przesyłki
gadżety z logiem SPEDPOLU:
• KUBKI
• DŁUGOPISY
• T-SCHIRT-y
• DRESY
• SZKLANKI
• PORTFELE
• FIRMOWE WALIZKI ORAZ NESESERY
• TORBY PODRÓŻNE
• CZAPKI
Nasz profil sprzedaży
Sprzedajemy (świadczymy) takie usługi jak przewóz:
Chemikaliów
Artykułów budowlanych, służących do budowy, gotowych konstrukcji budowlanych bez względu na wielkość
Książek, artykułów papierniczych, biurowych, szkolnych
Artykułów barowych
Wyposażenia mieszkań, biur, szkół, innych instytucji
Sprzętu AGD i RTV
Węgla, zboża
Owoców, warzyw, artykułów rolniczych, ogrodowych
Wielopostaciowego szkła (butli, słojów, szkła wodnego,
Opon, części samochodowych
Rurociągów
Dywanów, wykładzin, linoleum
Sprzętu komputerowego,artykułów elektrotechnicznych
Artykułów jubilerskich
Dostaw do sklepów odzieżowych
Innych

ZARZĄDZANIEZałożycielem „SPEDPOL-u” jest śp. Mariusz Zawadzki. Historia naszej firmy sięga pewnej szczęśliwej środy, kiedy 45-letni Pan Mariusz Zawadzki stał się laurea-tem głównej wygranej w konkursie organizowanym przez Totalizatora Sportowego. Wygraną postanowił on zain-westować, aby w przyszłości zapewnić swoim dzieciom stałe źródło dochodów, a ponieważ z wykształcenia był on prawnikiem i pracował w tym zawodzie, złożenie i prowadzenie działalności gospodarczej–od strony praw- nej –nie było dla niego problemem. Zbieg okoliczności sprawił, że jego wuj z zagranicy był właścicielem jednej z kanadyjskich firm transportowych. Kilka lat wcześniej – ze wzgl. na swój wiek - zapisał ją Panu Mariuszowi -swemu jedynemu spadkobiercy. 17 VII 1992r umiera a trzy dni później odczytany zostaje testament na mocy którego jedynym właścicielem kanadyjskiej firmy staje się Pan Mariusz. W ciągu kilkunastu dni załatwia on niezbędne formalności i 23 VII 1992 r. firma wuja rozpoczyna oficjalną działalność wyłącznie na terenie Polski pod nazwą „SPEDPOL S.A.” w Warsza-wie przy ul. Ordona 2a. 1-wszy rok działalności nie był łatwy, gdyż była to mała, niedawno powstała spół-ka mająca na rynku liczną konkurencję. Jednak dzięki dobrej organizacji przedsiębiorstwa, dobrze wykształ-conym pracownikom z działu zarządzania no i oczywiś-cie dzięki Zleceniodawcom, którzy zdecydowali się nam zaufać, firmie udało się przetrwać a nawet rozwinąć. Po 4 latach w wypadku samochodowym ginie założyciel „SPEDPOL-u”.Nowym właścicielem zostaje jego syn – 20-letni wówczas Jan Zawadzki. Następuje reorganizacja przedsiębiorstwa. Zwiększona zostaje liczba pracowni-ków,organizuje się dla nich 1-wsze szkolenia w ramach SZKOŁY LIDERÓW a w radzie nadzorczej spółki zasiadają:
1. Jan Zawadzki – PREZES ZARZĄDU;w firmie posiada 60% udziałów. Absolwent Liceum Handlowego w W-wie. Bar-dzo dobry organizator i przedsiębiorca. W 2004r. u-kończył studia w warszawskiej SGH z bardzo dobrymi wynikami. Przez cały czas udaje mu się pogodzić naukę z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2. Bartłomiej Jelonek – WICEPREZES I DYREKTOR FINANSOWY; 25% udziałów w firmie.Przyjaciel rodziny Zawadzkich.Ma wykształcenie wyższe –ukończył Zarzą-dzanie i organizację na Uniwersytecie Wrocławskim. Przez wiele lat nie mógł znaleźć zatrudnienia. Do-piero w wieku 52 lat został zatrudniony przez Pana Mariusza. Obecnie ma żonę i 3 dorosłych już dzieci.
3. Gabriel Zapomostowski(15% udziałów) –zajmuje sta-nowisko DYREKTORA DS. LOGISTYKI LOTNICZEJ I MORSKIEJ. Obecnie 47-letni ojciec; na stanowisku od 2,5 roku. Ukończył studia na kierunku MARKETING I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

naszym największym inwestorem jest„schenker sp.zo.o.” – członek niemieckiego koncernu logistyczno – spedy-cyjnego o działalności zakrojonej na szeroką skalę. Należy do jeszcze większego od siebie koncernu zało-żonego w 1879r przez Philipha Mhsama „BRENNTAG STIN-NES LOGISTICS AG”. Współpracujemy ze sobą niemalże od początku istnienia naszej firmy,jednak dopiero 1. 12. 2004 r. nastąpiło połączenie naszych firm.
INNI NASI INWESTORZY TO:
„KOTWICZANKA S.A.”
„MAMINEK S.A.”
„DRABIX Sp.z.o.o.”
POSZUKUJEMY KOLEJNYCH PARTNERÓW DO WSPÓŁPRACY. MAMY NADZIEJĘ, ŻE TEN OGÓLNODOSTĘPNY BIZNES PLAN ZACHĘCI PAŃSTWA DO WSPÓŁPRACY Z NAMI. ZAPEWNIAMY, IŻ WSZELKIE DANE W NIM ZAWARTE SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ I DLA ZAINTERESOWANYCH WSPÓŁ-PRACĄ DOSTĘPNE W KAŻDYM PUNKCIE INFORMACYJNYM „SPEDPOL-u” ORAZ NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ WWW.SPEDPOL.PL.

NASI MENADŻEROWIE TO:
 MAGDALENA NIEPOŁANIECKA
 ZACHARIACH NIECMANN
 GRZECHOCZ RĄCZKOWSKI
 DAMIAN MOLENDA
 KAMIL GAWRONIK
 I INNI
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

FUNKCJONUJĄCE W NASZYCH STRUKTURACH KOMÓRKI ORGANIZACYJNE TO:
DZIAŁ KADR
DZIAŁ SZKOLEŃ PRACOWNICZYCH
DZIAŁ PERSONALNY
DZIAŁ LOGISTYKI, MARKETINGU, ZARZĄDZANIA I ORGANIZACJI (OBECNIE W RESTRUKTURYZACJI mającej na celu rozdrobnienie go na cztery odrębne działy_
DZIAŁ D/S ZWIĄZANYCH Z MAGAZYNOWANIEM I ZABEZPIECZANIEM PRZESYŁEK
I INNE

POLITYKA PERSONALNA
SPEDPOL zatrudnia 2000 pracowników, z czego ponad połowa to kierowcy. Wbrew pozorom to im w szczegól-ności zawdzięczamy nasz rozwój. W naszej firmie panu-je zasada współpracy i wzajemnego poszanowania pra-cowników każdej rangi. Tu nie ma miejsca na dyskrymi-nację kogokolwiek. Tylko wzajemne uzupełnianie się działalności poszczególnych grup pracowniczych gwa-rantuje osiągnięcie pełni sukcesu firmy. „Naszym pra-cownikom gwarantujemy uczciwą współpracę, podnoszenie kwalifikacji zawodowy,natomiast Zleceniodawcom– płyn-ność towarów między nimi a ich odbiorcami, zapewnia-jąc tym samym płynność finansową ich przedsiębiorstw. Jesteśmy uczciwi, mamy swoje zasady postępowania – etyczne.”- mówi prezes zarządu Jan Zawadzki.Na stano-wiskach biurowych zasiada łącznie 450 pracowników + 70 sekretarek. Pozostali pracownicy to:
Kierowcy - 1300
pracownicy administracyjni i konserwatorzy – 180
zatrudnieni tymczasowo (na umowę zlecenie) i informa-tycy „na wezwanie” – 600 (nie zostali wliczeni do łącznej liczby pracowników)
Wszyscy pracownicy (oprócz ostatniej grupy) rozliczani są wg. systemu stałej płacy miesięcznej określonej w umowie zawartej w chwili przyjęcia do pracy. Ci ostatni natomiast rozliczani są wg. tzw. umów tymczasowych (zleceń) zawieranych w razie potrzeby z konkretnym pracownikiem, w określonym miejscu, czasie i zaakceptowanej podpisem kwocie.
PLAN FINANSOWY
BILANS ZAŁĄCZNIK NR. 1
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZ-NIK NR. 3

ZAŁĄCZNIKIZDJĘCIA NASZYCH MAGAZYNÓW ZAŁĄCZNIK NR. 4

NASI LUDZIE ZAŁĄCZNIK NR. 5

LOGO SPEDPOL-u I SCHENKER-a ZAŁĄCZNIK NR. 6

Certyfikat ISO 9001:2000 ZAŁĄCZNIK NR. 7

Dodaj swoją odpowiedź