Rodzaje komizmu i sposoby jego realizacji w wybranych utworach autorów z różnych epok

I. Literatura przedmiotu:
1. Fredro Aleksander, Zemsta, Łódź 1975
2. Krasicki Ignacy, Monachomachia w: Poematy heroikomiczne Myszeis Monachomachia Antymonachomachia, Warszawa 1985, s. 69-91
3. Krasicki Ignacy, Do króla w: Satyry i listy, Wrocław 1988
4. Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Warszawa 1989
5. Molier, Świętoszek, Kraków 2003

II. Literatura przedmiotu:
1. Dominów Zuzanna, Dominów Maciej, humor, komedia, komizm, satyra w: Słownik terminów literackich i gramatycznych, Bialystok 2000, wydanie I, s. 87, 114
2. Inglot Mieczysław, „Zemsta” Aleksandra Fredry, Wydanie drugie, Warszawa 1987, s. 50-53
3. Nowacka Irena, Komedie (Skąpiec, Świętoszek) Moliera, Lublin 2001, s. 28-29
4. Pelczar Janina, Pan Tadeusz w klasie ósmej i szkole średniej, Wydanie V, Poznań 1997, s. 61-63
5. Polańczyk Danuta., Bajki, satyry i „Monachomachia” Ignacego Krasickiego, Lublin 1998, s. 20-23, 27-32
6. Słownik gatunków literackich, Bernacki Marek, Pawlus Marta, Wydanie II, Bielsko-Biała 2002, s. 327
7. Solecki Wiesław, Molier Skąpiec Świętoszek, Warszawa 1992, s. 37-38

III. Ramowy plan wypowiedzi:
1. Przedstawienie najważniejszych pojęć związanych z komizmem - komizm, komedia, humor, satyra.
2. Omówienie rodzajów komizmu występujących w literaturze i ich podział ze względu na:
a) źródło humoru: defincja komizmu sytuacyjnego, postaci i słownego oraz różnice pomiędzy nimi,
b) język wypowiedzi: życzliwy humor w kontraście z parodią, ironią, karykaturą.
3. Sposoby realizacji komizmu na wybranych przykładach z różnych epok:
a) „Świętoszek” Moliera jako komedia charakterów,
b) komizm w utworach I. Krasickiego jako narzędzie dydaktyczne,
· satyra „Do króla”,
· poemat heroikomiczny „Monachomachia”.
c) humor w „Panu Tadeuszu” A. Mickiewicza,
d) przykłady komizmu sytuacyjnego oraz postaci w „Zemście” A. Fredry.
4. Próba porównania komizmu w różnych epokach.

IV. Materiały pomocnicze:
1. kartka z cytatami

Dodaj swoją odpowiedź