Jan Kochanowski - notatka biograficzna

W 1530 roku w Sycynie urodził się, a w 1584 zmarł Jan Kochanowski. Miał on sześciu braci i pięć sióstr. W wieku czternastu lat zapisał się na wydział sztuk wyzwolonych Akademii Krakowskiej, później wyjechał, jak wielu Polaków, do Włoch na uniwersytet w Padwie. Przebywał tam z przerwami ponad cztery lata, zyskując sławę wybitnego poety łacińskiego. Zwiedził cała Italię, statkiem udał się do Marsylii, przemierzył konno Francję i Niemcy.

Po powrocie do kraju, w wieku około trzydziestu lat, Kochanowski rozpoczął karierę na dworach. Dwór Zygmunta Augusta skupiał wówczas najwybitniejszych renesansowych artystów i myślicieli. Kochanowski nawiązał z nimi żywe przyjaźnie, co znalazło odbicie we Fraszkach- krótkich, często żartobliwych wierszach, wzorowanych na starożytnych epigramatach.

Poetycki talent Kochanowskiego w pełni objawił się w Pieśniach, uważanych za początek liryki polskiej. Głosił w nich horacjańską zasadę carpe diem- chwytaj dzień, czyli ciesz się każdą mijającą chwilą i pogodnie stawiaj czoła przeciwnością losu. W czasie pobytu na dworze królewskim napisał także „Odprawę posłów greckich”- dramat wzorowany na starożytnej greckiej tragedii. Kiedy zmarła jego córka Urszula, Jan Kochanowski z ogromnego bólu napisał liczne Treny. 22 sierpnia 1584 roku najwybitniejszy polki poeta do czasów Mickiewicza zmarł na atak serca w wieku zaledwie pięćdziesięciu czterech lat. W uroczystości pogrzebowej wziął udział król Stefan Batory.

Stworzył polską poezję, wyzwalając ją z naśladownictwa łacińskich wzorów. Sławę zyskał już za życia i nie utracił jej do dzisiaj. Po czterystu latach od napisania jego „Treny”, poświęconej zmarłej córce Urszuli, należą do najlepiej sprzedających się tomików poezji w Stanach Zjednoczonych.
Utwory: „O śmierci Jana Tarnowskiego”, „Zuzanna”, „Czego chcesz od nas, Panie”, „Zgoda”, „Satyr, albo Dziki Mąż”, „Muza”, „Odprawy posłów greckich”, Treny. (przekłady Psalmów)

Dodaj swoją odpowiedź
Język polski

Krótka notatka biograficzna o Janie Kochanowskim.

Jan Kochanowski (1530 - !584) – Największy polski poeta przed Mickiewiczem, tworzył w epoce renesansu (odrodzenia). Pochodził ze średnio zamożnej rodziny szlacheckiej; miał 6 braci i 5 sióstr. Dzięki opiece mecenasów po 3 latach nauki w A...