Skład chemiczny organizmów

HIERARCHIA ZŁOŻONOŚCI MATERII:

-atom,
-cząsteczka,
-struktury komórkowe (organella komórkowe),
-komórka.

WŁAŚCIWOŚCI, BIOLOGICZNA ROLA WODY:

woda stanowi dobry rozpuszczalnik dla związków organicznych tj. cukry, hormony, niektóre białka, witaminy z grupy B i C, natomiast tłuszcze nie rozpuszczają się. Woda stanowi uzupełnienie pokarmu. Woda stanowi środowisko reakcji chemicznych w organizmie. Woda zapewnia odpowiednią temperaturę i pH.
-KWAŚNE: 0- 6,
-OBOJĘTNE: 6- 8,
-ZASADOWE: 8- 14 pH.

CO TO SĄ PIERWIASTKI BIOGENNE:

są to takie, na których opiera się życie na Ziemi, ponieważ wchodzą one w skład podstawowych związków organicznych w każdym organizmie. W skład organizmu wchodzi wiele pierwiastków, miedzy innymi: C, H, O, N, S, P. 60 pierwiastków (makroelementy, mikroelementy, ultraelementy).

WĘGLOWODANY (cukry, sacharydy)

CUKRY PROSTE:
-5 węglowe (ryboza w RNA, deoksyryboza w DNA),
-6 węglowe (glukoza, fruktoza, galaktoza),

DWUCUKRY:
-sacharoza= glukoza+ fruktoza,
-maltoza= glukoza+ glukoza,
-laktoza= glukoza+ galaktoza,

CUKRY ZŁOŻONE:
-skrobia (rośliny),
-celuloza (rośliny),
-glikogen (zwierzęta- wątroba i mięsień),
-chityna (pancerze, grzyby, stawonogi),
-pektyny (rośliny, owoce).

WYSTĘPOWANIE BIAŁEK W ORGANIZMIE ORAZ ICH FUNKCJE:

białka, albuminy i globuliny- transport gazów oddechowych, osocz krwi.
Hemoglobina- w krwinkach czerwonych, transport O2 i CO2.
Aktyna i miozyna- budują mięśnie.
Immunoglobuliny- białka odpornościowe.

STRUKTURA I, II, III I IV RZĘDOWA:

Cząsteczki białek wykazują uporządkowanie nazywane strukturą białkową. W czasie syntezy białka w rybosomie powstaje łańcuch zbudowany z aminokwasów ułożonych w określonej kolejności (sekwencji). Jest to struktura I-rzędowa białka. Na skutek oddziaływań między wiązaniami peptydowymi tworzy się struktura II-rzędowa białka. Przyjmuje ona postać spirali lub strukturę i wykazuje dużą regularność, ponieważ odległości między wiązaniami peptydowymi w łańcuchu są takie same. Struktura III-rzędowa białka powstaje w wyniku oddziaływań między łańcuchami bocznymi aminokwasów. Niektóre białka mogą tworzyć agregaty zbudowane z podjednostek białkowych o strukturze III-rzędowej. Takie zespoły nazywa się strukturami IV-rzędowymi białka (np. hemoglobina).

KALORIA- taka ilość energii, którą trzeba dostarczyć dla jednego grama wody, aby podnieść temperaturę wody o 1oC w górę. Ze spalenia 1g uzyskujemy: tłuszczu- 9 Kcal, alkoholu- 7 Kcal, cukrów i białek- 4 Kcal. 1 Kcal= 103 cal, 1 cal= 4,18J energii.

POLIMERY- są to długie związki składające się z wielu powtarzających się jednostek zwanych monomerami.

TŁUSZCZE (LIPIDY)- to niejednorodna grupa związków organicznych w różnym składzie i zróżnicowanej budowie. Jednak ich wspólną cechą jest niepolarny charakter cząsteczek, co znaczy, że cząsteczka nie wykazuje zróżnicowania ładunków elektrycznych na swojej powierzchni.

KWASY NUKLEINOWE- są to związki organiczne, których w organizmie jest wiele, gdyż stanowią zaledwie ok. 1% suchej masy. Są odpowiedzialne za przechowywanie i przekazywanie informacji genetycznej o budowie i właściwościach organizmu. Wyróżniamy kwas dezoksyrybonukleinowy- DNA i kwas rybonukleinowy- RNA

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

skład chemiczny organizmów

Budowa chemiczna organizmów
*skład pierwiastkowy organizmów
-makro>0.01% suchej masy; CHONPKCaMgSNaCl
-mikro<0.01% suchej masy; ICuZnMnMo
-ultra=śladowe; Au Ag Ra
*związki chemiczne
-nieorg.: najważniejszym jest woda. W...

Biologia

Cytologia

1. SKŁAD CHEMICZNY KOMÓRKI
W skład organizmów żywych wchodzą pierwiastki (makro-, mikro- i ultraelementy), które budują związki nieorganiczne (woda i sole mineralne) oraz związki organiczne (cukrowce, tłuszczowce, białka i kwasy nuk...

Biologia

Komórka jako podstawowa jednostka budulcowa organizmów

Wstęp

KOMÓRKI są najmniejsze jednostki składowe organizmów zdolne do przeprowadzania wszystkich procesów życiowych (oddychanie, odżywianie, wydalanie, wydzielanie, rozmnażanie, ruch, reagowanie na bodźce środowiska). Komórke sta...

Chemia

Znaczenie wody oraz powietrza w życiu człowieka i innych organizmów żywych

WODA


Jest to jeden z dwóch składników niezbędna do życia na Ziemi. Jej symbol chemiczny to H2O (tlenek wodoru). Jest to ciecz bez smaku i zapachu. Temperatura krzepnięcia wynosi 0oC, a wrzenia 100 o
Biologia

Przystosowanie organizmów do pasożytniczego trybu życia

Pasożytnictwo - forma współżycia organizmów żywych, polegająca na wykorzystywaniu organizmu żywicielskiego przez organizm pasożytniczy, bytujący jego kosztem. Pasożytnictwo jest niekorzystne dla żywiciela i powoduje jego osłabien...