Język angielski

Phrasal Verbs


Answer back- pyskować
Answer for- ponosić odpowiedzialność

Ask after- dopytywać się o cos
Ask out- zaprosić (do kina)

Babble on- marudzić

Back up- udzielić poparcia

Be after- chcieć, dąży...

Fizyka

Referat o kometach.

Komety

WPROWADZENIE
Komety są małymi lecz zadziwiającymi ciałami Układu Słonecznego, tak więc swoim niecodziennymi wyglądem, nagłym pojawianiem się na "ziemskim" niebie oraz tajemniczym znikaniem zwracały na siebie uwagę ju...

Język polski

Porównanie marzeń i aspiracji Fausta z potrzebami i motywacjami współczesnego człowieka z wiersza Szymborskiej.

Przeczytaj zamieszczone w podręczniku fragmenty "Fausta" i wiersz Wisławy Szymborskiej "Prospekt", a następnie porównaj marzenia i aspiracje Fausta z potrzebami i motywacjami współczesnego człowieka z wiers...

Psychologia

Zaburzenia komunikowania się i metody pomocy dzieciom z tym typem zaburzeń

Ogromny wpływ na prawidłowy rozwój osobowości dziecka ma kształcenie mówienia tj. umiejętności komunikowania się za pomocą przekazu werbalnego. Na bazie materiału językowego dziecko konkretyzuje wytwory i przebiegi swoich myśli, uczuć ...

Politologia

Reforma ochrony zdrowia w Polsce, postanowienia, założenia, realizacja.

Na podstawie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu społecznym od dnia 01.01.1999 r. wprowadzana jest w Polsce reforma służby zdrowia.
Aby przedstawić jej założenia posłużę się zapisem z II Konferencji Szkoleniowej z dnia 16 listopada 1998...

Język polski

Aluzja literacka na podstawie "Romantyczności" Mickiewicza i wiersza "Ballady i romanse" Broniewskiego.

„Dokonując interpretacji ballady A. Mickiewicza „Romantyczność” oraz wiersza
W. Broniewskiego „Ballady i romanse” ukaż, na czym polega aluzja literacka ”


Do poezji Adama Mickiewicza nawiązuje wielu twórców, w...

Pedagogika

Przestępczość kobiet

Problematykę uwarunkowania przestępczości kobiet w porównaniu z zagadnieniami dotyczącymi przestępczości mężczyzn w dużo mniejszym stopniu była przedmiotem rozważań teoretycznych , oraz badań empirycznych. Przyczyn można upatrywać z ...

Język polski

Czy obraz współczesnego świata i rozwoju nauki potwierdzają wizję Huxleya?

Uważam, że obraz teraźniejszego świata poprzez szybki postęp rozwoju technologii i nauki potwierdza wizję Huxleya zawartą w książce „Nowy wspaniały świat”.

Na całej Ziemi jest więcej zgonów niż urodzeń co świadczy o uj...

Biologia

Mowa ciała

Komunikowanie się jest to porozumiewanie się międzyludzkie. Komunikacja jest procesem złożonym ? przekazywaniem wiadomości pomiędzy ludźmi i wśród ludzi ? za pośrednictwem symboli, którymi są słowa, sygnały pozawerbalne (np. wyraz twa...

Biologia

Doping w sporcie.

Wiele osób, niezwiązanych ze sportem zawodowo ani nieuprawiających sportu w sposób amatorski, dużo czasu poświeca na
ćwiczenia w siłowni i rozwijanie swych mięśni. Nie jeden chciałby posiadać dobrze rozwiniętą sylwetke. Duża w tym...

Język polski

Zinterpretuj podany fragment powieści Stefana Żeromskiego w kontekście losów i przeżyć Cezarego Baryki oraz narodu polskiego u progu niepodległości. Określ rolę tego fragmentu w powieści oraz jego związek z tytułem i ideą utworu.

Stefan Żeromski był pisarzem głęboko zaangażowanym w problemy społeczne i narodowe. Dawał temu wyraz wielokrotnie, jak choćby w okresie wydarzeń rewolucyjnych 1905-1907, kiedy to powstało wiele utworów poetycko-publicystycznych, za pomoc...

Język polski

Kopernik twórcą rewolucji naukowej

Ludzie długo wierzyli, że Ziemia znajduje się w środku wszechświata. Ich wyobrażenia opierały się na teoriach tworzonych w starożytności przez ówczesnych uczonych , a głównie na geocentrycznym modelu wszechświata Ptolemeusz.
Od re...

Turystyka i rekreacja

Turystyka kwalifikowana.

Turystyka kwalifikowana

Turystyka kwalifikowana stanowi jedną z najważniejszych i najbardziej dostępnych form aktywnego wypoczynku. W myśl uchwał IX i X Zjazdu PTTK ( Polskie Towarzystwo Turystyczno- Krajoznawcze) jest najważniejszą...

Zarządzanie

Zarządzanie

Zachowanie - znajdowanie się w określonym stanie, określonej rzeczy przez jej stosunek do innych.
Działanie - celowe, świadome, dowolne zachowanie się
Cel - stan rzeczy przewidywany, przyszły, oceniany pozytywnie, do którego zmierzam...

Biologia

Problem chorób nowotworowych oraz ich profilaktyka

W swoim referacie zajmę się problemem chorób nowotworowych oraz ich profilaktyką. Czym zatem jest nowotwór?
Nowotwór jest tkanką wywodzącą się z prawidłowych tkanek ustrojowych, które wskutek utrwalonych cech patologicznych rozrasta...

Język polski

Problematyka moralna "Antygony"

Jedną z zasad antycznej estetyki zakładającej oddziaływanie sztuki na odbiorcę, wprowadzonej przez Arystotelesa w szóstym rozdziale jego poetyki, była zasada tzw. katharsis - oczyszczenia. Pojęcie to sformułowane jest w sposób lapidarny i ...

Język polski

Czy w rodzinie potrzebny jest autorytet?

Zastanówmy się czy w rodzinie potrzebny jest autorytet.Zacznę od wyjaśnienia pojęcia autorytet, jest to ogólnie uznana czyjaś powaga, wpływ.Osoba będąca autorytetem daje przykład prawidłowego zachowania. Czy więc w rodzinie autorytet je...

Język polski

„Każdy ma swoja jedyną melodię istnienia"- poszukiwania sensu życia wpisane w świat wybranych bohaterów literackich, a twoje refleksje o istocie egzystencji.

Ludzie od początku istnienia na Ziemi zastanawiali się nad sensem swojego bytu. "Kim jest człowiek?" i "Jaki jest sens życia ludzkiego?" – odpowiedzi na te pytania szukano w religii, filozofii, psychologii, socjologii i w literaturze. I były ...

Język polski

Harmonia i niepokój doświadczeniem człowieka renesansu. Rozwiń temat analizując podane fragmenty

Harmonia i niepokój są to dwa przeciwieństwa i już od początków świata towarzyszą człowiekowi. Pierwsze kojarzy nam się z błogim spokojem, szczęściem, natomiast drugie budzi w nas jedynie negatywne odczucia: niepewność, brak bezpiecze...

Język polski

Na podstawie bajki "Lwica i niedźwiedzica", II części "Dziadów" uzasadnij, słuszność słów S. Żeromskiego "Człowiek- jest to święta rzecz, której krzywdzić nikomu nie wolno"

Kim jest człowiek? Z biologicznego punktu widzenia jest to żywa istota przynależna genetycznie do gatunku homo sapiens. Istota ludzka kształtowała się przez miliony lat. A kim jest człowiek z punktu widzenia drugiego człowieka? Do końca nie...

Kosmetologia

Biochemia I rok kosemtologii

Wiązania chemiczne
1. Scharakteryzuj wiązania chemiczne- kowalencyjne
Są to siły wiążące atomy w cząsteczce wskutek tworzenia przez nie wspólnych par elektronowych, wiązania bardzo silne

2. Jakie znasz rodzaje wiązań nie...

Język polski

Przemówienie Antygony do Kreona

Drogi Kreonie!

Już od niepamiętnych czasów prawa boskie rządzą światem. To one jedyne są niezmienne i nienaruszalne. Nawet prawa ziemskie są układane podług nich, aby nie ściągnąć na siebie gniewu ?pozaziemskich władców?. Mi...

Żywienie człowieka

"Toksykologia żywności"

W dzisiejszych czasach można przedstawić całą gamę rozmaitych sztucznych konserwantów dodawanych do żywności. Są to substancje toksyczne bardzo szkodliwe dla naszego zdrowia mogące wywoływać np. alergie bądź co najgorsze różnego rodz...

Geografia

Rzeki i jeziora na kuli ziemsiej

1. Jezioro - to naturalne zagłębienie lądu wypełnione wodą, które nie mają połączenie z morzem.

2. Typy genetyczne jezior

a) polodowcowe - powstałe na skutek akumulacyjnej i erozyjnej działalności lądolodów i lodowcó...

Język polski

Reportaz z Tesco - śmieszny

Dnia 13.11.2007r. w hipermarkecie "Tesco" w Częstochowie przy ulicy Drogowców 43 miało miejsce bulwesujące wydarzenia. W owym miejscu doszło do pobicia klienta powyższego sklepu przez ochroniarza, który tam pracował. Pan Marian, bo tak nazyw...