Zanieczyszczenia gleby

W przeciwieństwie do zanieczyszczeń powietrza i wody, zanieczyszczenia gleby zalegaj w niej bardzo długo - setki lat. Jest to tym bardziej grone, że gleba przyjmuje zanieczyszczenia powietrza opadajce na ni wraz z deszczem, oraz zanieczyszczenia spływajce do niej z wód.

Dużym zagrożeniem dla gleby mog być sztuczne nawozy, których celem jest wzbogacanie gleby w pierwiastki niezbędne do życia rolin: azot (N), fosfor (P), potas (K). Nawozy te staj się jednak szkodliwe, jeli stosowane s w nadmiernych ilociach. Równie grone jest nadmierne stosowanie rodków ochrony rolin lub innych toksycznych substancji. Do gleb przedostaj się również pochodzce z przemysłu i motoryzacji metale ciężkie, które mog z kolei przenikać do rosncych na niej upraw. Oddzielne zagrożenie stanowi zakwaszanie gleb, które zależy od iloci kwanych opadów oraz stopnia zakwaszenia wód. Zakwaszenie gleby prowadzi do przedostawania się do niej trujcych metali oraz wymywania składników niezbędnych do życia rolin:

ródłem kwanych deszczów, zagrażajcych zarówno lasom jaki i zabytkom, jest zanieczyszczenie atmosfery. Te żrce opady s rezultatem reakcji z udziałem lotnych węglowodorów, dwutlenku siarki, tlenków azotu emitowanych przez przemysł, elektrownie cieplne, transport i rolnictwo. Woda zawarta w chmurach, przepływajcych ponad fabrykami, nasyca się wyrzucanymi w powietrze substancjami chemicznymi. Dalsze reakcje prowadz do powstania kwasów: z dwutlenku siarki powstaje ostatecznie kwas siarkowy, z tlenków azotu - kwas azotowy. Szkodliwe substancje wędruj z wiatrem w postaci zawiesiny i opadajc wraz z czsteczkami wody na ziemię, uszkadzaj wiele ekosystemów. Wówczas gleby staj się niezdatne do uprawy. W wyjałowionych jeziorach gin ryby. A przede wszystkim - ginie las.

Bardzo ważnym zabiegiem w tej sytuacji jest zobojętnienie kwanego odczynu gleby przez dostarczanie jej wapienia, lub dolomitu; tzw. wapnowanie gleb.

Jednym ze sposobów oczyszczania gleb jest wypłukiwanie z niej substancji toksycznych, lub mieszanie gleb bardzo skażonych z gleb czyst.

Powietrze potrafi samooczycić się z zanieczyszczeń po kilku dniach, woda może tego dokonać w cigu kilku lat, za gleba może potrzebować na to nawet tysicleci.

Dodaj swoją odpowiedź
Biologia

Zanieczyszczenia gleby

Zanieczyszczenia mechaniczne
Do zanieczyszczeń mechanicznych zalicza się:
- gruz budowlany, z nawierzchni dróg,
- odpady budowlane,
- odpady poeksploatacyjne surowców skalnych,
- opakowania metalowe, szklane, ceram...

Biologia

Wstaw znak V obok tych stwierdzeń, które opisują możliwe skutki zanieczyszczenia gleby. A. Zamieranie drobnych korzeni roślin B. Zmniejszanie żyzności gleby C. Niszczenie mikroorganizmów żyjących w glebie D. Zwiększenie żyzności gleby E. Zmniejsze

Wstaw znak V obok tych stwierdzeń, które opisują możliwe skutki zanieczyszczenia gleby. A. Zamieranie drobnych korzeni roślin B. Zmniejszanie żyzności gleby C. Niszczenie mikroorganizmów żyjących w glebie D. Zwiększenie żyzności g...

Przyroda

Wstaw znak V obok tych stwierdzeń które opisują możliwe skutki zanieczyszczenia gleby daje naj

Wstaw znak V obok tych stwierdzeń które opisują możliwe skutki zanieczyszczenia gleby daje naj...

Przyroda

Napisz jakie są skutki zanieczyszczenia gleby przez rolnictwo. DAJE NAJ

Napisz jakie są skutki zanieczyszczenia gleby przez rolnictwo. DAJE NAJ...

Przyroda

Skutki zanieczyszczenia gleby. plis szybko !!!!

Skutki zanieczyszczenia gleby. plis szybko !!!!...